Doktrína abrogácie v Koráne

17. července 2018 v 18:01 | Islamoklast |  Doktríny

Pripravil Abdullah Al-Araby

Pri pokuse skrášliť obraz islamu moslimskí aktivisti zvyčajne citujú verše z Koránu, ktoré boli napísané v raných dňoch islamského hnutia, kedy Mohamed žil v Mekke. Vďaka tým pasážam sa islam zdá byť milujúcim a neškodným, lebo vyzývajú na lásku, mier a trpezlivosť. To je podvod. Aktivisti nehovoria dôverčivým ľuďom, že hoci sa také verše stále nachádzajú v Koráne, boli anulované, abrogované, učinené neplatnými neskoršími pasážami, ktoré podnecujú zabíjanie, stínanie hláv, mrzačenie, terorizmus a náboženskú intoleranciu. Tieto neskoršie verše boli napísané, keď sa Mohamedovo ústredie nachádzalo v Medine.


Keď hovoria s ľuďmi z pokresťančenej/západnej spoločnosti, moslimskí aktivisti zámerne zatajujú významnú islamskú doktrínu zvanú "al-nasich wal-mansúch" (rušiaci a rušený). Jednoducho to znamená, že v situáciách, kedy si verše navzájom protirečia, sú skoršie verše zrušené neskoršími veršami. Chronologické časové obdobie, v ktorom bol verš napísaný, určuje jeho autoritu na stanovovanie politiky v islame. Nemoslimovia si nemôžu dovoliť byť neinformovaní o plných dôsledkoch doktríny rušiaceho a rušeného (al-nasich wal-mansúch). Keď islamskí hovorcovia tvrdia, že islam je náboženstvo mieru a že Korán nepodporuje také veci ako porušovanie ľudských práv, rodovú predpojatosť a terorizmus, klamú. To znamená, že západní politici a liberálni novinári, ktorí neustále tárajú, že islam je vznešené náboženstvo mieru, v skutočnosti rozširujú klamstvo, ku papagájovaniu ktorého boli navedení klamstvom.

Pre naivných ľudí, ktorí nie sú oboznámení s islamom a Koránom, to predstavuje problém. Neveria, že súry/kapitoly Koránu nie sú zoradené v chronologickom poradí vzhľadom k časovému obdobiu, v ktorom boli napísané. Preto aktivista, ktorý má zámer oklamať ich, môže nalistovať rôzne miesta v Koráne a prečítať verše, ktoré znejú mierumilovne, tolerantne, rozumne a láskyplne. Vytvára to dojem, že celý Korán propaguje mier, lásku, rovnosť a toleranciu pre všetkých. To je ďaleko od pravdy. Väčšina moslimov celkom rozumie, že zopár koránových veršov, ktoré zdanlivo propagujú rovnosť, mier a spravodlivosť, sú často zrušené/anulované neskoršími veršami, ktoré schvaľujú také veci ako terorizmus a legalistické obmedzenia obvyklých ľudských práv a práv žien.

Doktrína rušiaceho a rušeného v Koráne (al-nasich wal-mansúch)

Táto doktrína sa zakladá na dvoch veršoch, ktoré Alláh údajne nariadil Mohamedovi zaradiť do Koránu.

"Kedykoľvek zrušíme nejaký verš či ti naň dáme zabudnúť, prinesieme iný, lepší alebo podobný. Čo nevieš, že Boh má nad všetkým moc?" Súra 2:106

"A keď zameníme jeden verš za iný verš - a Boh najlepšie pozná to, čo zosiela - povedia: 'Ty si to vymýšľaš!' Veď väčšina z nich nič nevie!" Súra 16:101

Dokumentácia pre informácie, ktoré uvádzam v tomto článku, sa nachádza v jednej z klasických islamských príručiek v arabčine. Jej názov je "Al-Nasich wal-Mansúch" (Rušiaci a rušený) a jej autorom je vážený moslimský učenec Abú al-Kásim Hibát Alláh Ibn Salama Ibn Abí-Nasr (kniha je v zoskenovanej podobe dostupná tu; pre porovnanie, islamská propagandistická webstránka System of Life okrem iných klamstiev tvrdí, že nijaký učenec s takým menom neexistuje a že v Koráne nijaké abrogácie nie sú - pozn. prekl.). Kniha prechádza každou súrou (kapitolou) v Koráne a veľmi podrobne cituje každý verš, ktorý bol zrušený/anulovaný konkrétnymi veršami, ktoré boli napísané neskôr. Autor poznamenal, že zo 114 súr (kapitol) Koránu len 43 súr nebolo týmto konceptom dotknutých. Dôsledky toho veľa odhaľujú. Znamená to, že tí, ktorí by inklinovali k tomu, aby akceptovali Korán ako spoľahlivý, môžu za bernú mincu brať len 43 kapitol Koránu. Väčšina jeho kapitol sa za bernú mincu brať nedá. Zrušené verše sú zmiešané s autoritatívnymi veršami a len učený islamista vie, ktorý je ktorý.

Teraz nasledujú preložené výňatky z pôvodnej arabskej príručky.

Tri druhy abrogácie:

1) Verše, u ktorých bola abrogovaná/anulovaná formulácia aj aplikácia.

Príklad tohto môžeme nájsť v rozprávaní Anasa Ibn Abdel Málika. Povedal, že počas života Mohameda čítavali súru, ktorá bola rovnako veľká ako súra 9 (Pokánie). Ďalej tvrdil, že si z tej súry/kapitoly zapamätal iba jeden verš - "Keby mal syn Adama dve údolia bohatstva, bol by túžil po treťom, keby mal tri, bol by túžil po štvrtom. Nič nedokázalo zaplniť brucho syna Adama okrem prachu. A Alláh navracia ku sebe toho, ktorý činí pokánie." (trochu skomolená verzia hadísu Sahíh Muslim 5:2282, pozri tiež Sahíh Musim 5:2284 a Sahíh Muslim 5:2286 - pozn. prekl.)

Ďalším príkladom je rozprávanie Ibn Abdulláha Ibn Masúda. Povedal, že Mohamed mu recitoval verš, ktorý sa naučil naspamäť a zapísal do svojho Koránu. Keď v nasledujúci deň skontroloval svoj Korán, zistil, že ten verš zmizol. Mohamed Ibn Masúdovi vysvetlil, čo sa stalo. Povedal mu, že verš bol zrušený počas predchádzajúceho dňa.

2) Verše, u ktorých bola abrogovaná (anulovaná) formulácia, ale nie aplikácia.

Sú to verše, v ktorých bola anulovaná formulácia, ale závery/možné použitie tých slov zostalo nedotknuté.

Príkladom tejto podoby je rozprávanie o Umarovi Ibn Al-Chattábovi. Povedal, "Keby som nebol nenávidel, že ľudia hovoria, že sme pridali do Koránu to, čo nebolo jeho súčasťou, trval by som na zaradení verša o kameňovaní. Pri bohu, recitovali sme ho pri apoštolovi božom." (trocha skomolená verzia hadísov Sahíh Bucharí 8:82:816, Sahíh Muslim 17:4194 a Abú Dawud 4418 - pozn. prekl.)

3) Verše, u ktorých bola abrogovaná (anulovaná) aplikácia, ale nie formulácia.

Sú verše, v ktorých poradie slov zostalo rovnaké, ale ich autorita na utváranie islamskej politiky bola anulovaná.

V Koráne je šesťdesiat tri súr/kapitol, ktoré spomínajú také veci ako modlenie smerom k Jeruzalemu, obmedzenia na pôst a odpúšťanie polyteistom.

Štyri stupne abrogácie

1. Súry, ktoré neboli ovplyvnené uplatnením doktríny rušiaceho a rušeného (43 súr).

Súry 1, 12, 36, 49, 55, 57, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107,109, 108, 110, 112, 113, a 114.

2. Súry, ktoré si zachovali autoritu rušiaceho, ale ich pôvodné poradie slov nebolo abrogované/anulované (6 súr).

Súry 48, 59, 63, 64, 65 a 87.

3. Súry, ktorých poradie slov bolo abrogované/anulované, ale zachovali si autoritu na aplikáciu (40 súr).

Súry 6, 7 10, 11, 13, 15 16 17, 18, 20, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 54, 60, 68, 70, 74, 75, 76, 77, 86, 80, 88, a 109.

4. Súry, ktorých autorita na aplikáciu, aj poradie slov, boli abrogované (24 súr).

Súry 2, 3, 5, 8, 9, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 33, 34, 40, 42, 51, 52, 56, 58, 73, 103, a 108.

Verš o meči

Verš, ktorý abrogoval (anuloval) mierové verše.

Príklad abrogácie: Existuje 124 veršov vyzývajúcich na toleranciu a trpezlivosť, ktoré boli zrušené a nahradené jedným jediným veršom. Tento verš sa nazýva verše o meči:

"A až posvätné mesiace uplynú, tak zabíjajte modloslužobníkov, kdekoľvek ich nájdete, zajímajte ich, obliehajte ich a chystajte proti nim všemožné nástrahy..." Súra 9:5

Verše, ktoré podporujú verš o meči

1) "Bojujte proti nim, Boh ich trápeniu podrobí vašimi rukami, do potupy ich uvedie, dá vám nad nimi zvíťaziť a uzdraví hrude ľudí veriacich." (Súra 9:14)

2) "Vy, ktorí veríte! Modloslužobníci sú veru nečistota! Nech sa preto nepribližujú k Posvätnej mešite po tomto roku!" (Súra 9:28)

3) "A Židia povedali: "'Uzajr je syn Boží!" A kresťania povedali: "Mesiáš je syn Boží!" To sú ich slová prednesené ich vlastnými ústami. Napodobňujú slová tých, kto boli neveriaci pred nimi. Nech Boh proti nim bojuje! Do akej lži to upadli!" (Súra 9:30)

4) "Prorok! Bojuj usilovne proti tým, ktorí veriť odmietajú a s pokrytcami a buď na nich prísny. Ich útočišťom bude peklo a je to veru koniec zlý." (Súra 9:73)

5) "Vy, ktorí veríte! Bojujte proti tým z neveriacich, ktorí sú blízko vás a nech vo vás nájdu tvrdosť. A vedzte, že Boh je s tými, ktorí sú bohabojní." (Súra 9:123)

Niektoré z veršov, ktoré boli abrogované veršom o meči:

1) "Veru tí, ktorí uverili, a tí, ktorí sú Židia, kresťania a Sabejci , tí, ktorí uverili v Boha a v deň súdny a konali zbožné skutky - tí nájdu odmenu u Pána svojho a nemusia mať strach a nebudú zarmútení." (Súra 2:62)

2) "Mnohí z Ľudí Knihy by si priali, aby vás mohli prinavrátiť po tom, ako ste uverili, k odmietaniu viery, zo závisti nachádzajúcej sa v ich dušiach, po tom, ako sa im jasne ukázala pravda. Prepáčte im to a nechajte ich, až kým Boh nezošle Svoj príkaz." (Súra 2:109)

3) "Za to, že porušovali svoje záväzky, sme ich prekliali a učinili sme ich srdcia tvrdé. Menia pozíciu slov z ich pôvodného miesta a zabudli na určitú časť toho, čo im bolo pripomenuté. A neustále sa dozvedáš o zradách z ich strany s výnimkou malého počtu z nich. Prepáč im a nechaj ich. Veď Boh má rád tých, ktorí dobro konajú." (Súra 5:13)

4) "Nechaj tých, ktorí si vzali svoje náboženstvo na zábavu a hranie a zlákal ich život pozemský. A pripomeň ním, čo príde, aby žiadna duša nepriviedla samu seba do záhuby za to, čo získala, kde nebude mať mimo Boha ochrancu a ani toho, kto by sa za ňu prihovoril. A nech by ponúkla akúkoľvek náhradu, nebude od nej prijatá. To sú tí, ktorí sami seba dostali do záhuby za to, čo získali. Dostane sa im nápoj z vriacej vody a trápenie bolestivé za to, že veriť odmietali." (Súra 6:70)

5) "Ak by sa priklonili k mieru, tak sa k nemu prikloň a spoľahni sa na Boha. Veď On všetko počuje a všetko vie." (Súra 8:61)

6) "Nesporte sa s Ľuďmi Knihy, iba ak v dobrom, s výnimkou tých z nich, ktorí by krivdili. A povedzte im: "Uverili sme v to, čo nám bolo zoslané a v to, čo bolo vám zoslané a náš Boh a váš Boh je jeden a ten istý a my sme Mu oddaní"." (Súra 29:46)

7) "I prijali sme sľub od synov Izraela: 'Nebudete uctievať nikoho iného okrem Boha..." (Súra 2:83)

8) "Povedz: 'Dohadujete sa s nami o Bohu? A On je pritom naším Pánom i vaším. A my máme svoje skutky a vy máte svoje skutky. A my sme Mu verní.'" (Súra 2:139)

9) "A bojujte na ceste Božej proti tým, ktorí bojujú proti vám, avšak nečiňte bezprávie, lebo Boh nemiluje tých, ktorí sa bezprávia dopúšťajú." (Súra 2:190)

10) "Zabíjajte ich všade, kde ich dostihnete, a vyžeňte ich z miest, odkiaľ oni vás vyhnali, veď zvádzanie od viery je horšie než zabitie. Avšak nebojujte s nimi pri Posvätnej mešite, až kým oni nezačnú v nej proti vám bojovať..." (Súra 2:191)

11) "Ak by prestali, tak Boh je odpúšťajúci a milostivý." (Súra 2:192)

12) "V náboženstve niet donútenia." (Súra 2:256)

13) "Ak by sa s tebou dohadovali, povedz: 'Odovzdal som sa do vôle Božej rovnako ako tí, ktorí ma nasledujú'. A opýtaj sa tých, ktorým bola daná Kniha i neznalým: 'Odovzdávate sa do vôle Božej?' A ak sa odovzdajú do vôle Božej, tak budú vedení cestou správnou, avšak ak sa odvrátia, tak je na tebe len oznámiť to, čo ti bolo zverené." (Súra 3:20)

14) "Nech si veriaci neberú neveriacich za priateľov namiesto veriacich. Kto tak učiní, nedostane sa mu od Boha ničoho, iba v prípade, že by ste sa od nich obávali nejakej hrozby." (Súra 3:28)

15) "Sú to tí, o ktorých Boh dobre vie, čo je v ich srdciach. Stráň sa ich a pouč ich a prehovor im do ich duší slová pôsobivé." (Súra 4:63)

16) "Kto poslúchne posla, ten poslúchol aj Boha a kto by sa odvrátil, tak my sme ťa k nim neposlali ako strážcu." (Súra 4:80)

17) "...A Boh zapisuje to, čo v noci robia. Stráň sa ich a spoľahni sa na Boha." (Súra 4:81)

18) "Bojuj za ceste Božej, nie si zodpovedný za nikoho iného než za seba." (Súra 4:84)

19) "Okrem tých, ktorí by sa dostali k ľuďom, s ktorými máte uzavretý záväzok, alebo ktorí by prišli k vám s hruďami stiesnenými od toho, že by mali proti vám bojovať alebo by mali bojovať proti svojim ľuďom. Keby Boh bol chcel, bol by ich na vás naviedol a boli by proti vám bojovali. Ak by sa vás stránili, nebojovali by proti vám a ponúkli by vám mier, potom vám už Boh na boj proti nim nedáva žiadne oprávnenie." (Súra 4:90)

20) "Vy, ktorí veríte, neznesväcujte ani obrady Božie, ani posvätný mesiac..." (Súra 5:2)

Ostatné verše, ktoré boli abrogované veršom o meči:

Súra 5: 99
Súra 6: 66; 104; 106- 108; 112; 135; 158
Súra 7:183; 199
Súra 10: 41, 46, 99, 108, 109
Súra 11: 121
Súra 13: 40
Súra 15: 3, 85, 88, 94
Súra 16: 82, 125, 127
Súra 17: 54
Súra 19: 84
Súra 20: 130, 135
Súra 22: 68
Súra 23: 54, 96
Súra 24: 54
Súra 28: 55
Súra 30: 60
Súra 32: 30
Súra 33:48
Súra 34: 25
Súra 39: 15
Súra 41: 34
Súra 42: 6, 15, 48
Súra 43: 83, 89
Súra 44: 59
Súra 45: 14
Súra 46: 35
Súra 50: 39
Súra 52: 48
Súra 53: 29
Súra 58: 8-9, 11
Súra 73: 10
Súra 76: 8
Súra 86: 17
Súra 88: 22- 24
Súra 109: 6

Človek sa môže len diviť; prečo bolo potrebné robiť zmeny v Koráne, ak naozaj obsahoval slová boha? Ak je Alláh naozaj všemocný a ak všetko vie, prečo by musel tak často korigovať a napravovať sám seba?

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama