Slová mieru v Koráne - 2. časť

17. května 2018 v 17:51 | Islamoklast |  Korán

24:27 - Vy, ktorí ste uverili, nevchádzajte do domov iných než do domov vlastných, pokým nebudete vítaní a nepozdravíte (arabsky: watusallimu) ich obyvateľov. Je to pre vás lepšie, azda sa poučíte. (Pozri tiež 6:54, 25:61.)

Mier v tomto verši: Kontext tohto verša naznačuje, že medzi moslimami má byť "mier".


25:63 - Tí, ktorí sú odovzdaní Tomu, v moci ktorého je milosť, sú tí, ktorí chodia na zemi v tichosti a pokore a ak by sa im prihovorili neznalí, povedia: "Mier" (arabsky: salaman). Komentár: V tejto súre z raného obdobia v Mekke sa píše, že "slová mieru" treba povedať s cieľom zabrániť hádke/násiliu voči moslimom, ktorých bolo v tom čase málo a boli slabí.

Mier v tomto verši: Slová použité na zabránenie ublíženiu moslimom, keď sú slabí alebo keď je ich málo (ako tomu bolo v Mekke počas raného obdobia).

26:141-142, 146 - Samúdovci zo lži obvinili poslov. Keď im ich brat Sáleh povedal: "A či sa nevyvarujete (Alláha)?" "Myslíte si, že budete v tomto, čo je tu (navždy), ponechaní v bezpečí (arabsky: aminina)?" Komentár: Rétorický verš, ktorý sa pýta, či ľudia očakávajú, že ich Alláh (alebo žeby nepriamo moslimovia?) ponechá "v bezpečí", ak nebudú poslúchať Alláha/Mohameda (t.j. ak sa nestanú moslimami alebo dhimmí).

Mier v tomto verši: Jedná sa o hrozbu vojny alebo trestu na tomto svete za to, že nie ste moslimom alebo dhimmí.

27:59 - Povedz: "Sláva Bohu a mier (arabsky: salamun) služobníkom Jeho, ktorých si vyvolil!..."

Mier v tomto verši: Mier je udelený Alláhovým "služobníkom", t.j. tým, ktorí sa podriadili islamu.

28:55 - Keď by počuli (moslimovia) plané reči, tak sa ich stránia a hovoria: "Máme vlastné skutky a vy máte vlastné skutky, mier (arabsky: salamun) s vami, nechceme neznalých". Komentár: "Nechceme neznalých" (arabsky: l-džáhilína). Je to narážka na všetko neislamské, čo pochádza z "nevedomosti". Takže tá fráza znamená, "odmietame všetko neislamské". Je to tiež nadávka, samozrejme.

Mier v tomto verši: Je ním vyjadrenie v štýle "drž jazyk za zubami" (t.j. "drž hubu!").

33:44 - Ich pozdrav v deň, keď Ho (Alláha) stretnú, bude: "Mier". A pripravil pre nich odmenu štedrú. (Pozri tiež 36:58 - v tomto verši pozdrav pochádza od Alláha a je adresovaný veriacim - a 56:91.)

Mier v tomto verši: Spája eschatologickú odmenu za "mier" s tým, že človek je "dobrým moslimom".

37:181 - A mier (arabsky: salamun) nech sprevádza poslov. Komentár: Pozri tiež 37:79, 109, 120, 130.
Mier v tomto verši: Mier je pre Alláhových poslov - najmä Mohameda.

43:88-89 - A spomeňte si na jeho (Mohamedove) slová: "Pane! To sú ľudia, ktorí neveria". Prepáč im to (Mohamed) a povedz: "Mier". Oni sa veru dozvedia. Komentár: Konečná fráza je veľavravná. Hoci Mohamed má povedať "mier", verš silne naznačuje, že nemoslimovia "sa dozvedia", že sa mýlia. Opäť, toto je súra z raného mekkského obdobia, ale tu je Mohamed vo svojom postoji trochu hrozivejší.

Mier v tomto verši: Opäť to znamená takmer "och, drž hubu" alebo "prestaň sa hádať".

44:55 - Budú v nej žiadať o každý druh ovocia, v bezpečí (arabsky: aminina) budú.

Mier v tomto verši: Ďalší eschatologický verš odkazujúci na mier a bezpečie islamského posmrtného života.

47:35 - Nestrácajte odvahu a silu a nevyzývajte k uzatvoreniu mieru (arabsky: l-salmi), keď ste vy tí, ktorí majú prevahu. Boh je s vami. Neuberie vám z vašich skutkov. (5) Komentár: Tento verš naráža na moslimov, ktorí nežiadajú o mier počas vojny s nemoslimami, alebo, inak povedané, "nepriateľmi islamu". Teda hovorí, že netreba uzatvárať mierovú dohodu s nemoslimami, hoci islamská doktrína umožňuje pokoj zbraní - "hudna". Verš taktiež tvrdí, že víťazstvo je pre moslimov "nevyhnutné".

Mier v tomto verši: Naráža na to, že sa netreba snažiť o zastavenie vojny s nemoslimami.

48:4 - On je Ten, kto zoslal pokoj (arabsky: as-sakinah) do sŕdc veriacich, aby nadobudli ku svojej (súčasnej) viere ešte viac viery... Komentár: Slovo "sakinah" tu znamená "pokoj". Je to dar "zoslaný" moslimom, aby boli poslušnejší voči Alláhovi. "Duchovné sedatívum"?

Mier v tomto verši: Tu opäť vidíme, že "sakinah" je - čiastočne - pokoj.

48:18-19 - ...pretože vedel, čo je v ich srdciach. Preto zoslal dole na nich pokoj (sakinah) a odmenil ich víťazstvom blízkym, veľkou korisťou, ktorú si budú brať... Komentár: Tu vidíme, že sakinah je zoslaný na moslimov, aby zvíťazili vo vojne a získali veľkú korisť.

Mier v tomto verši: Súvisí s dosiahnutím víťazstva vo vojne a získaním koristi.

48:26-28 - Keď tí, ktorí odmietli veriť, učinili vo svojich srdciach pýchu a povýšenosť - pýchu a povýšenosť doby neznalosti, Boh vtedy zoslal pokoj (sakinah) Svoj na Svojho posla a na veriacich a zaviazal ich slovom bohabojnosti. Oni mali naň väčšie právo a boli toho hodní. A Boh o všetkom vie. Pravdivé bolo videnie, ktoré Boh svojmu poslovi ukázal v pravde, že vojdete do Posvätnej mešity, ak Boh bude chcieť, v bezpečí, budete si holiť hlavy svoje a skracovať vlasy, nebudete sa báť nikoho. Vedel, čo ste vy nevedeli, preto učinil okrem toho víťazstvo blízke. On je ten, kto poslal svojho posla so správnym usmernením a s náboženstvom pravdy (islamom), aby ho pozdvihol nad všetky náboženstvá... Komentár: Tu Alláh zosiela svoj sakinah Mohamedovi a jeho bande, keby ho nemoslimovia (v Mekke) nepočúvali. Všimnite si tiež, že moslimovia si sakinu zasluhovali (kvôli svojej bohabojnosti). Vidíme tiež, že spolu s touto "sakinou" je Mohamedovi a moslimom sľúbené víťazstvo v Mekke a napokon nad všetkými náboženstvami - t.j. nad svetom.

Mier v tomto verši: Súvisí s dosiahnutím víťazstva vo vojne, získaním koristi a s tým, aby moslimovia zostali "dobrými moslimami".

49:9 - Ak by sa dve skupiny z radov veriacich pobili, tak ich zmierte (arabsky: aslihu). Ak by sa niektorá z nich nevraživo správala voči druhej, bojujte (všetci) proti tej, ktorá sa nevraživosti dopustila, až kým sa neprikloní k príkazu Božiemu. Ak by sa priklonila, tak napravte vzťahy medzi nimi so spravodlivosťou a dodržujte spravodlivosť. Veď Boh má rád tých, ktorí dodržujú spravodlivosť. Komentár: Ak sa skupina moslimov správa "nevraživo" proti "príkazu Božiemu", t.j. právu šaría a/alebo islamskému štátu, potom majú všetci moslimovia proti nej bojovať. Tým sa oprávňuje sunnitsko-šiitsky konflikt, keďže obidva tábory považujú ten druhý za "vzbúrencov proti Alláhovi". Ďalšou poznámkou je, že tento verš sa vzťahuje len na uzmierovanie medzi moslimami.

Mier v tomto verši: Znamená uzmierovanie medzi moslimami a dodržiavanie šaríe - t.j. žiť "islamsky".

56:1-40 - Najpodrobnejší opis odmien (bohatstvo, chlapci, víno, ženy a piesne, roh hojnosti jedla a pitia) čakajúcich "dobrých moslimov" v raji, kde sa všetci pozdravia (verš 26): "Mier, mier." Pozri tiež verše 88-91.

Mier v tomto verši: "Dobrý život" ako odmena za to, že človek žil ako "dobrý moslim".

59:23 - On je Boh - a niet božstva okrem Neho - kráľ, presvätý, mier (arabsky: l-salamu), verný, ochranca bezpečný, mocný, samovládny, veľmožný. O čo slávnejší je Boh než všetko to, čo k Nemu pridružujú. Komentár: "Mier" je teda jedno z deviatich "krásnych mien" Alláha - spolu so "samovládny", samozrejme. Porovnanie zoznamov "deväťdesiatich deviatich mien" v skutočnosti ukazuje, že tých mien je viac než 200.

Mier v tomto verši: Je Alláhovou "vlastnosťou".

97:3-5 - Noc Al Qadr (moci) je lepšia než tisíc mesiacov. Anjeli a duch sú v nej zoslaní dole so súhlasom svojho Pána v každej veci. Mier (arabsky: salamun) je v nej až do úsvitu. Komentár: Noc Al Qadr sa teda považuje za zvláštnu "svätú noc" počas Ramadánu. Považuje sa za siedmu (mystické číslo v islame) noc pred koncom pôstu. Moslimovia preto veria, že vďaka prítomnosti anjelov si Alláh vypočuje ich modlitby zvlášť pozorne.

Mier v tomto verši: Je príznakom prítomnosti anjelov na zemi.

Poznámka: Kvôli výstrelkom prekladu nemôžem zaručiť, že som našiel všetky slová prekladané ako "mier".

Zhrnutie

Tvary slova "mier"

Existujú tri slová, či skôr "tvary slova", ktoré sa zvyčajne prekladajú ako "mier", spolu so slovom "sakinah":

- slová s trojpísmenovým koreňom "slm", ktorý je najbližšie k nášmu slovu "mier" (v slovenčine),

- slová s koreňom "slh", ktorý sa všeobecne prekladá skôr ako "zmieriť, uzmieriť, urovnať" atď.

- a slová s koreňom "hmn", ktorý sa podľa môjho názoru opäť prekladá skôr ako "bezpečie" alebo "bezpečnosť" (Poznámka: začiatočné písmeno "h" sa pri prepise do latinského písma neuvádza, preto aj slovo, ktoré sa po našom píše "aminina", pochádza z tejto skupiny.)

Preto by sme slová s koreňom "hmn" mohli považovať za niečo lepšie než slová s koreňom "slm".
Napríklad: počas Studenej vojny boli USA a ZSSR "v mieri" v tom zmysle, že nikdy nebojovali, ale USA sa necítili v bezpečí. Takže USA takpovediac mali možno "SaLáM", ale nie "(H)aMiNina".

Slová s koreňom "slm" znamenajú: neprítomnosť konfliktu (4:90-91, 8:61, 25:63, 47:25) a potešenie (5:15-16, 6:127, 10:25, 19:15, 20:47-48, 27:59, 37:181, 97:3-5), útechu (11:48), pokoj (15:51-53, 19:46-47, 25:63), "dobrý život" v posmrtnom živote (súra 56) a niečo blízke k výrazu "drž jazyk za zubami" (28:55, 43:88-89, 19:46-47). Ako väčšina ľudí vie, slovo "salám" je pozdrav, ktorým sa moslimovia zdravia (v tomto živote i v "raji").

Slová s koreňom "slh" znamenajú: zmieriť (2:11, 2:182, 4:35, 4:128, 49:9), zastaviť/zabrániť konfliktu (zmierením)(2:224).

Slová s koreňom "hmn" znamenajú: bezpečie (12:99, 14:35, 26:141-146, 44:55).

"Sakinah" sa tiež prekladá ako "mier" (znamená to aj "pokoj a uistenie" a zahrňuje prvky "odpočinku" a "prebývania"). To je prinajmenšom zvláštne, vzhľadom k jeho kontextu. Moslimovia dostávajú sakinah, aby:

1. si upevnili bohabojnosť a náboženský zápal - "zotrvávali" v stave podriadenosti voči Alláhovi

2. si mohli trpezlivo a v pokoji počkať na svoje (konečné) víťazstvo

3. boli "v mieri" alebo "pokoji" kým bojujú a zabíjajú ostatných (Korán 48:18-19), s uistením, že zvíťazia a budú pritom "za jedno" s Alláhom (t.j. budú konať jeho vôľu)

Keď to zasadíme do kontextu, v Koráne nájdeme nasledovné koncepty "mieru":

1. Odmena (alebo jej časť), ktorú moslimovia dostanú v posmrtnom živote za to, že žili ako "dobrí moslimovia": 6:127, 7:46, 10:25, 14:23-24, 15:45-46, 16:32, 19:62, 25:75, 33:44, 36:58, 44:55, 50:34, 56:1-40, 56:88-91.

2. Výsledok moslimského štýlu života (v stave úplnej podriadenosti šaríi) tu na zemi: 5:15-16, 6:54, 11:48, 14:35, 20:47-48, 27:59 (nazýva moslimov "otrokmi"), 49:9.

3. Je to "vlastnosť" Alláha, ktorú majú spoločnú aj anjeli a "poslovia" (islamskí proroci) a dostávajú ju ako požehnanie (len) "správni" moslimovia: 6:54, 11:69, 15:51-53, 19:15, 19:33, 24:27, 24:61, 37:79, 37:109, 37:120, 37:130, 37:181, 51:25, 59:23, 97:3-5.

4. Obyčajná neprítomnosť vojny alebo urovnanie konfliktu, najmä medzi moslimami: 2:224, 4:90-91, 49:9; v konflikte medzi moslimami a nemoslimami to až tak neplatí: 24:141-146, 47:35.

5. Prostriedok na ukončenie hádky v štýle "už ti nemám čo povedať." Alebo "drž jazyk za zubami" - t.j. "drž hubu" alebo "nechaj ma na pokoji": 19:46-47, 28:55, 43:88-89.

6. Nemoslimovia žijúci ako "dhimmí": 4:90-91, pokiaľ nijako "nevyrušujú" alebo "nerozčuľujú" moslimov, môžu žiť v mieri, t.j. v pokoji od okolitého moslimského obyvateľstva (6).

7. "Hudna" (pokoj zbraní), na ktorej sa dohodnú moslimovia a nemoslimovia, pod podmienkou, že je to moslimom na úžitok, alebo že im to aspoň nie je na ujmu: 8:61 (7).

8. Ľudia rôznych náboženstiev, etník atď. žijúci "bok po boku" v mýticko-historickom prostredí: 12:99.

9. Výzva "nebáť sa": 15:51-53, 50:25.

10. Slová použité na odvrátenie ujmy od moslimov: 25:63.

11. Negatívne použitý ako hrozba nemoslimom, "nebudete mať mier/nebudete v bezpečí, kým...": 26:141-146. Ako ukazujú dejiny, toto je dosť dôležité až dodnes.

12. Hoci to tu nie je demonštrované, súčasťou "mieru" je pre moslimov očividne aj neprítomnosť "fitny" - nepokoja, nesváru, problémov v Dar al-Islam. Takže "mier" zahrňuje koncept pokoja a neprítomnosti ničoho, čo zraňuje ich (náboženské) pocity, t.j. nie je povolená nijaká kritika.

13. Zvláštnu podobu mieru, "sakinah", udeľuje Alláh moslimom a jej účinkom je zvýšenie ich náboženského zápalu (48:4), čo ich robí ochotnejšími bohovať a zabíjať, aby dosiahli víťazstvá a získali veľmi dôležitú vojnovú korisť: 48:18-19, 48:26-28.

Najbežnejší význam "mieru" v Koráne má dva veľmi úzko prepojené prvky. Za prvé, je to súčasť "odmeny", ktorú "dobrí moslimovia" dostanú, keď sa dostanú do raja (14 výskytov) a za druhé, je to výsledok života žitého ako "dobrý moslim", v stave podriadenosti voči Alláhovým príkazom, t.j. právu šaría, tu na zemi (7 výskytov). Tento druhý význam "mieru" sa dá dosiahnuť len v islamskom štáte, ktorý úplne zavedie právo šaría, ktorá je "výkladom" Alláhových príkazov a túžob. Takže čokoľvek, čo tomu bráni, je v islame "narušením pokoja", t.j. "fitna", a ortodoxní moslimovia (Korán 4:75) to považujú za "útlak".

Mier je niečo, čo udeľuje len Alláh a čo majú spoločné anjeli a "správni" (t.j. len "pravoverní" moslimovia)(15 výskytov) a je niečím, získanie čoho nemôžu nemoslimovia očakávať, pokiaľ buď nekonvertujú (Korán 26:141-146) alebo sa (v podstate) nestanú dhimmí (Korán 4:90-91). (V porovnaní s tým, verš 12:99 sa zmieňuje o Jozefovej rodine žijúcej "v mieri" či "bezpečí" v Egypte v mnohonárodnostnom a multináboženskom meste. Je málo pravdepodobné, že tento jediný príklad, založený na mýticko-historickom prostredí, bude prijatý za všeobecné pravidlo - najmä keď zvážime, čo Korán ešte hovorí o nemoslimoch.)

"Mier Alláhov" je protijedom na strach moslimov (Korán 15:51-53).

Mier (ako by sme mohli očakávať) tiež odkazuje na neprítomnosť alebo vyriešenie konfliktu, najmä medzi skupinami moslimov (bez ohľadu na pokračujúcu sunnitsko-šiitsko bratovraždu atď.), ale predpokladom je, aby moslimovia žili "islamsky", tak ako je to opísané vyššie (3 výskyty).

V zmiešanom spoločenstve, v ktorom sú nemoslimovia silnejší, by moslimovia mali "hovoriť slová mieru", aby od seba odvrátili ujmu (fyzickú, duchovnú či duševnú - Korán 25:63) a ako prostriedok na ukončenie hádky (3 výskyty) v neplodných či "bezvýsledných" hádkach - t.j. tých, v ktorých sa nemoslimov nedarí presvedčiť o islamskej "nadradenosti".

Najzvláštnejším významom "mieru" je jeho spojenie s arabským slovom "sakinah".

Táto podoba "mieru" je veľmi úzko spätá s vojnou v tom zmysle, že pomáha moslimom premôcť svojich nepriateľov a vyplieniť ich (2 výskyty) a spája náboženský zápal (48:4) s ochotou páchať násilie (48:18-19, 49:26-28). Moslimovia nemajú byť "zbabelí" a "vyzývať na mier", keď bojujú s nemoslimami, keďže (napokon) získajú "prevahu" - t.j. víťazstvo (Korán 47:35) kvôli svojej vnútornej "nadradenosti" nad nemoslimami, ale moslimovia majú povolené súhlasiť, či dokonca žiadať, "hudnu" (7) (pokoj zbraní), pokiaľ im je to na úžitok, alebo ak im to aspoň nie je na ujmu (Korán 8:61).

Závery

Mier v islame má rôzne významy (vrátane takého, ktorý je blízky Orwellovskému "vojna je mier").

Primárne sa považuje za niečo, čo udeľuje Alláh moslimom, ktorí v ňom navzájom žijú a ktorí jediní si môžu tento mier užívať na tom svete a (najmä) na tom druhom.

Moslimovia by sa mali snažiť o pokoj vo vlastnej komunite a mali by voči sebe konať ako "mierotvorcovia" alebo zmierovatelia (8). Spolu s tým by sa moslimovia mali snažiť vyhnúť "fitne" alebo "nesváru" vo vlastných komunitách (napriek pokračujúcej sunnitsko-šiitskej bratovražde a bratovražedným konfliktom medzi odnožami sunnitského islamu) a v tom, ako nemoslimovia zasahujú do komunity - čo znamená, že netúžia počuť ani vidieť nič "nepohodlné" (a keď sa tak stane, dosť ich to nahnevá!).

Vďaka "sakine" sa počas vojny a teroristických útokov dá udržať pocit "islamského mieru" - moslimovia, ktorí tieto veci robia, sú "v mieri so sebou a s Alláhom", keďže Alláh im udeľuje "sakinu" (stav náboženskej extázy), zatiaľ čo vykonávajú svoje útoky.

Očividné je, že v islame je koncept "mieru" dualistický, pokiaľ ide o interakciu s nemoslimami. Islam vykazuje mier (tak, ako ho nemoslimovia normálne chápu), keď je slabý, a (násilný) sakinah, keď je dostatočne silný na to, aby aktívne odporoval nemoslimom, ktorí nie sú pod jeho nadvládou.

Čo je takmer paradoxné, keď sú nemoslimovia podrobení ako dhimmí a žijú podľa dohody dhimma, potom by znova mal nastať "mier" - alebo lepšie povedané "pokoj" - keďže nemoslimovia žijúci v islamskom štáte sú "tolerovanými" či "ochraňovanými" ľuďmi (9). Z islamského pohľadu je to skutočne bližšie k "ideálu" islamizovaného sveta, v ktorom je každý buď moslim alebo aspoň podrobený právu šaría; namiesto skutočného stavu, kedy nemoslimovia žijú bez diktátov islamu. Je to preto, lebo ďalšou časťou významu mieru v islame je, že mier je možné dosiahnuť len podriadením sa islamu, ako je zhrnuté vo fráze začínajúcej slovami Aslim Taslam - čo sa zvyčajne prekladá ako "podriaď sa islamu kvôli mieru/bezpečnosti/bezpečiu" - nemoslimovia teda môžu byť pokojne tolerovaní ako dhimmí, keďže sa podriadili islamu v tom zmysle, že žijú podľa jeho pravidiel. Toto je, dovoľte mi dodať, idealizovaný názor, ktorý príliš nezodpovedá realite väčšinovo moslimských krajín (10).

Poznámky a referencie

5 - Tento verš je pre prekladateľov problém. Fráza "wa antumu al-Alawna" sa všeobecne prekladá takto: "wa antumu" sa prekladá ako "(a) kým ste" alebo "(a) budete/mať" a "al-Alawna" sa prekladá ako "prevaha". Výraz "Alawna" však pochádza z rovnakého koreňa ako "vznešenejší", "najvyšší" atď. To je v podstate superlatív. Takže ďalší význam je "keď ste vy tí nadradení". Podľa mňa problém spočíva skôr v tom, ako ten verš vnímajú nemoslimovia, než v jeho význame.

6 - Narážka na Umarovu zmluvu.

7 - Je dôležité uvedomiť si, že zatiaľ čo v islame sa "hudna" chápe ako "pokoj zbraní" alebo "prímerie", západnému publiku je predstavovaná ako "mierová zmluva", ktorou nie je. Hudna je podľa všetkých sunnitských škôl fiqhu (islamskej právne vedy - pozn. prekl.) časovo obmedzený pokoj zbraní, a čo je dôležité, môže byť predčasne prerušený, ak sa moslimovia "boja" útoku, alebo (keďže hudnu majú predložiť nemoslimovia platiaci poplatok), ak z neho moslimovia "mnoho nezískavajú".

8 - Stojí za zmienku, že účelom zmierenia alebo "uzavretia mieru" je jednoducho zmieriť moslimov dokopy a "urovnať" problémy, aby došlo k obnove pokoja v komunite. Nie je potrebné usilovať sa o spravodlivé urovnanie - stačí také urovnanie, na ktorom sa obe strany zhodnú, alebo, v niektorých prípadoch, môžu byť nútení zhodnúť sa na ňom, v rámci práva šaría. V súvislosti s touto doktrínou "uzmierenia" tu máme dva príklady z Egypta (z konca roka 2011 až začiatku roka 2012), kedy kresťania, ktorí boli napadnutí (a niektorí i zavraždení), boli nútení "uzmieriť sa" so svojimi útočníkmi; v jednom prípade sa museli vzdať svojich práv na stíhanie svojich vrahov, v druhom prípade "uzmierenie" zahrňovalo vyhostenie rodín obetí, spolu s ostatnými kresťanmi, z dediny a "prerozdelenie" majetku kresťanskej rodiny medzi moslimov, aby uspokojili moslimskú "česť" - ktorá bola pred vražednými útokmi na kresťanov údajne porušená. Viď tu.

9 - Musím dodať, že dhimmí je primárne ochraňovaný od okolitého moslimského obyvateľstva a ak (vážne) poruší zmluvu dhimma, príde o svoju "ochranu".

10 - Takže teoreticky by moslimovia všetkých prúdov v tomto mýtickom "islamizovanom svete" žili v mieri bok po boku s dhimmí - napriek nepríhodnému dôkazu v podobe sunnitsko-šiitskej bratovraždy a útlaku nemoslimských menšín vo väčšinovo moslimských krajinách, ktorý bol počas islamskej histórie normou a ktorý so zrýchľujúcim sa tempom pokračuje dodnes.

Jon MC

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama