Slová mieru v Koráne - 1. časť

12. května 2018 v 16:12 | Islamoklast |  Korán

Mnoho ľudí, moslimov i nemoslimov, nás neustále uisťuje, že "islam je náboženstvo mieru". Konkrétne sa to stáva zakaždým, kedy dôjde na Západe k nejakému zverstvu, najnovšie (v čase písania tohto článku v marci 2012) to boli vraždy vo francúzskom Toulouse. Pri pohľade na širšie okolie je samozrejmosťou, že v islamskom svete a okolo jeho hraníc je mnoho násilia.


Samuel P. Huntingon to vyjadril takto: "Hranice islamu sú krvavé a také je aj jeho vnútro. Základným problémom Západu nie je islamský fundamentalizmus. Je ním islam, odlišná civilizácia, ktorej ľudia sú presvedčení o nadradenosti svojej kultúry a posadnutí menejcennosťou svojej moci." (text z knihy Zrážka civilizácii a premena svetového poriadku z roku 1998).

Ťažko nesúhlasiť s podstatou Huntingtonovho tvrdenia, keďže sa zakladá na jednoduchom pozorovaní, ale výsledkom je nesúlad medzi tým, čo moslimovia hovoria a tým, čo robia - alebo tak sa to aspoň zdá západnému pozorovateľovi.

Západná a islamská definícia "mieru" sa často javia ako veľmi odlišné. Preto som považoval za užitočné pozrieť sa, čo na túto tému hovorí Korán, nespochybniteľný zdroj (podľa islamu), aby som preskúmal islamský koncept do väčšej hĺbky.

Pokojne prejdite ku zhrnutiu a záverom na spodku článku, ak nechcete robiť "namáhavú prácu" v podobe čítania hlavného textu (zhrnutie a závery budú v druhej časti článku - pozn. prekl.).

Verše z Koránu:

2:11 - A keď sa im povie: "Nešírte pohoršenie na zemi," povedia: "My ju jen polepšujeme." (arabsky: muslihuna. Prekladá sa to tiež ako "(my sme) reformátori".) Komentár: Z kontextu tohto verša je jasné, že tí, ktorí hovoria o mieri, sú klamári. Sú to "pokrytci", ktorí predstierajú, že sú moslimami, ale klamú a šíria problémy.

Mier v tomto verši: Nie je podstatný pre pochopenie žiadneho významu "mieru" v islame.

2:182 - Ten, kto sa obáva, že odkazujúci bol zaujatý alebo dopustil sa chyby, a pričiní sa o urovnanie (arabsky: fa-aslaha. Prekladá sa to tiež ako "potom uzmieri".) medzi dedičmi, na tom nebude lipnúť hriech žiadny, veď Boj je veru odpúšťajúci a milostivý. Komentár: Tento verš je o zmierení, keď sa zmení dedičstvo. Všimnite si, že tu ide o "urovnanie" alebo zmierenie, nie o nastolenie spravodlivosti či nápravu zla. Ďalej si všimnite, že je v ňom obsiahnuté, že nezáleží na tom, aké nespravodlivé môže by urovnanie pre jednu či druhú stranu, lebo na dotyčnom nebude "lipnúť hriech žiadny". Všetko, na čom záleží, je "pokoj" spoločenstva.

Mier v tomto verši: (Právne) Uzmierenie (primárne) medzi moslimami, spravodlivosť je dobrovoľná.

2:224 - A nečiňte (meno) Boha predmetom prísah svojich, že budete zbožní a bohabojní a že sa budete snažiť o zlepšenie (arabsky: wa tus'lihu. Prekladá sa to tiež ako "a zmierenie") vzťahov medzi ľuďmi, lebo Boh veru všetko počuje a všetko vie. Komentár: Toto je z niekoľkých dôvodov veľmi nezvyčajný verš. Najprv tvrdí, že vyvolávanie Alláhovho mena v prísahe by vám nemalo brániť byť úprimným atď., z čoho vyplýva, že "klamať pod prísahou" by bez tohto dodatočného príkazu bolo normálne. Porovnajme to a dajme to do kontrastu s tým, ako sa vo väčšine spoločností klamanie pod prísahou považuje za odpornejšie než "obyčajné klamanie". Druhý význam je, že ak prísaha vyslovená v "Alláhovom mene" bola "zlou prísahou", potom je v poriadku ju porušiť, ak jej porušenie vedie k "niečomu lepšiemu". Po druhé: slovo "l-nasi", na tomto mieste znamenajúce "ľuďmi", sa tiež dá preložiť ako "ľudstvo". Ak sa prikloníme k prvému prekladu, potom tento rozkaz môžeme chápať tak, že sa vzťahuje na prísahy vyslovené v Alláhovom mene len medzi moslimami. Ak sa prikloníme k druhému prekladu, tak by to malo znamenať, že všetky prísahy vyslovené moslimami v Alláhovom mene budú rešpektované.

Mier v tomto verši: Kontext tohto verša naznačuje, že "mier" je neprítomnosťou rozkolu (hlavne) medzi moslimami.

2:248 - Ich prorok (Samuel) im Povedal: "Znamením jeho kraľovania bude, že k vám príde truhla, v ktorej bude pokoj (sakinatun - mier a útecha) pochádzajúci od vášho Pána a pozostatky toho, čo zanechala rodina Mojžišova a rodina Áronova, ktorú budú niesť anjeli. V tom je veru znamenie pre vás, ak ste veriaci". Komentár: Ak odložíme stranou trochu hlúpu predstavu, že "sakinatun" (mier a útecha) sa nachádza v truhle, tak je to narážka na "archu zmluvy", ktorú niesli Izraeliti, a "pozostatky" sú dosky s desiatimi prikázaniami. Sakinatun, ako vidíme, je zvláštny "dar" mieru od Alláha moslimom. (Židovský "sakinatun" sa podľa všetkého stratil spolu s archou.)

Mier v tomto verši: V tomto verši sa "sakinatun" (vyslovuje sa tiež "sakínatun") vzťahuje len na "pokoj", poprípade "mier a útechu".

4:35 - Ak by ste sa obávali rozkolu medzi nimi (mužom a jeho manželkou), tak pošlite rozhodcu z jeho rodiny a rozhodcu z jej rodiny, ak by chceli zmier (arabsky: islahan), Boh medzi nimi zhodu (arabsky: juwaffiki) učiní. Veď Boh všetko vie a je dobre informovaný. Komentár: Viď komentár k veršu 2:182. Dve zvýraznené slová sa v arabčine dosť odlišujú. Juwaffiki pochádza z koreňa "wfq" a vyjadruje myšlienky zmierenia, primeranosti a úspechu. "Wfq" je v Koráne použité len 4-krát.

Mier v tomto verši: Je ním zmier, v tomto prípade náprava manželstva.

4:90-91 - Okrem tých ("pokrytcov" = kacírov alebo možno odpadlíkov), ktorí by sa dostali k ľuďom, s ktorými máte uzavretý záväzok, alebo ktorí by prišli k vám s hruďami stiesnenými od toho, že by mali proti vám bojovať alebo by mali bojovať proti svojim ľuďom. Keby Boh bol chcel, bol by ich na vás naviedol a boli by proti vám bojovali. Ak by sa vás stránili, nebojovali by proti vám a ponúkli by vám mier (arabsky: l-salama), potom vám už Boh na boj proti nim nedáva žiadne oprávnenie. Nájdete ale aj iných (pokrytcov), ktorí chcú byť pred vami v bezpečí a ktorí chcú byť v bezpečí pred svojimi ľuďmi, vždy, keď sú opakovane vystavení skúške viery, vrátia sa späť k neviere. Ak by sa vás nestránili a neponúkli vám mier (arabsky: l-salama) a nedržali svoje ruky ďaleko od vás, tak ich vezmite a zabite ich tam, kde by ste ich našli. Proti týmto sme vám dali dôkaz zjavný. Komentár: Všeobecne sa má za to, že tento verš je zrušený "veršom o meči" - Korán 9:5. Ale pred svojím zrušením zdanlivo naznačoval, že moslimovia nemajú povolené zabiť ľudí, ktorí nie sú "správnymi moslimami" alebo ktorí sú dokonca odpadlíkmi, za predpokladu, že vyhlásili svoj úplný pacifizmus a nepovedali ani nepodnikli nič proti moslimom. V opačnom prípade, samozrejme, to povolené mali.

Mier v tomto verši: Mohol znamenať len neprítomnosť vojny či konfliktu. Alternatívne (vykladané vo svetle ostatných veršov) by mohol znamenať, že "pokrytci" musia žiť v podmienkach statusu dhimmí, pričom nesmú robiť ani hovoriť nič, čo by moslimov urážalo, aby tak nenarušili "mier" (t.j. pokoj) moslimov.

4:128 - Ak by sa nejaká žena obávala spurnosti alebo nevšímavosti svojho manžela, tak nie je pre nich hriechom, ak by sa navzájom zmierili (arabsky: jus'liha.). Zmierenie (arabsky: sulhu. Tiež sa prekladá ako "zladenie") je lepšie. V duši je veľká lakomosť prítomná. Ak budete dobro konať a budete bohabojnými, tak Boh o tom, čo konáte, dobre vie. Komentár: Tento verš sa opäť vzťahuje na manželstvo, v tomto prípade na zmenu v podmienkach nikahu (dohody o sexe) medzi manželmi (1) za účelom zastaviť rozvod manžela s manželkou. Všimnite si, že opačný prípad, teda manželka opúšťajúca manžela, tu ani inde v Koráne zmienený nie je.

Mier v tomto verši: Znamená vyhovenie mužovým túžbam s cieľom zabrániť rozvodu alebo spurnosti.

5:15-16 - Vlastníci Písma (Židia a kresťania)! Teraz už prišiel k vám náš posol (Mohamed), aby vám jasne vyložil mnohé z toho, čo skryli ste z Písma, a prepáčil (t.j. nechal bez vysvetlenia) vám mnohé. A prišlo k vám teraz od Boha svetlo a Písmo zjavné, ktorým Boh povedie tých, ktorí sa usilujú o Jeho zaľúbenie, po cestách mieru (arabsky: l-salami) a ktorým ich vyvedie z temnôt na svetlo z dovolenia Svojho a dovedie ich tak ku ceste priamej (islamskému monoteizmu).

Mier v tomto verši: Tento verš stotožňuje mier s islamským spôsobom života.

6:54 - Keď k tebe prídu tí, ktorí veria v naše znamenia (dôkazy, verše, ponaučenia, znamenia, zjavenia atď.), povedz: "Mier s vami. Váš Pán sám Sebe predpísal udeliť milosť spočívajúcu v tom, že kto z vašich radov by vykonal zlo nevedomky a potom by pokánie učinil a nápravu vykonal (poslúchal Alláha), voči tomu je On odpúšťajúci a milostivý." Komentár: "Tí, ktorí veria" sú moslimovia a práve im je ponúkaný mier. V tomto verši je obsiahnuté, že nemoslimom by mier nemal byť ponúknutý, preto majú moslimovia zvyk odpovedať na pozdrav "As-Salám alejkum" od nemoslimov len "wa alejkum" - žiadne "salám", t.j. mier - tam zahrnuté nie je (2).

Mier v tomto verši: Tento verš opäť stotožňuje mier s islamským spôsobom života. Je v ňom obsiahnuté, že nemoslimom by mier nemal byť ponúknutý.

6:127 - Pre nich je pripravený príbytok mieru (arabsky: l-salami) (raj) u ich Pána a On je ich ochrancom za to, čo konali.

Mier v tomto verši: Tento verš dáva do súvisu mier s eschatologickou odmenou za život žitý islamským spôsobom.

7:46 - A medzi nimi (veriacimi v raji a nemoslimami v pekle) bude závoj. A na múre (stene s vyvýšenými miestami) budú muži (ktorých dobré a zlé skutky budú na váhach rovnaké), ktorí poznajú každého (človeka v raji a pekle) podľa jeho vlastností (obyvateľov raja podľa ich bielych tvárí a obyvateľov pekla podľa ich čiernych tvárí). I zavolajú na obyvateľov raja: "Mier s vami". Nevstúpili doň (do raja), ale dúfajú (že doň určite vstúpia). Komentár: Verzia štandardného islamského pozdravu.

Mier v tomto verši: Je len pre moslimov, tentoraz v eschatologických pojmoch.

8:61 - Ak by sa priklonili k mieru (arabsky: lilssalmi), tak sa k nemu prikloň a spoľahni sa na Boha. Veď On všetko počuje a všetko vie. Komentár: Kontextom tohto verša je vojna medzi moslimami a nemoslimami. Verš hovorí, že ak nemoslimovia túžia po mieri (presnejšie, po "urovnaní" - al-džalalajn), potom by s tým umma mala súhlasiť - hoci kontextom tiež je odmietnutie mierových zmlúv s nemoslimami (3).

Mier v tomto verši: Je ním "zastavenie nepriateľstva" - ak je to moslimom na úžitok, alebo ak im to aspoň nie je na ujmu.

9:40 - Ak mu nepomôžete (Mohamedovi) a nepodporíte ho, Boh mu pomôže tak, ako mu pomohol už predtým, keď ho tí, ktorí odmietali veriť, vyhnali ako druhého z dvoch, keď boli obaja (Mohamed a Abú Bakr) v jaskyni a keď hovoril svojmu spoločníkovi (Abú Bakrovi): "Nermúť! Veď Boh je s nami." A tak Boh zoslal pokoj (sakínah) svoj naňho a podporil ho vojakmi (anjelmi), ktorých ste nevideli a slovo tých, ktorí odmietli veriť, učinil nízkym, a slovo Božie vysokým. A Boh je mocný a múdrosťou oplýva. Komentár: Slovo sakínah tu znamená pokoj.

Mier v tomto verši: Sakínah ako pokoj.

10:10 - Ich vzývaním v nich (rajských záhradách) bude: "Jedinečný si Bože náš, nemá sa Ti pripisovať to, čo nezodpovedá pravde" a ich pozdrav v nich bude "Mier" (arabsky: salamun) a záverom ich vzývania bude: "Vďaka Bohu, Pánovi tvorstva". Komentár: Opäť eschatologická narážka na mier, ktorí moslimovia získajú.

Mier v tomto verši: Niečo, čo dostanú a budú zdieľať moslimovia v raji.

10:25 - Boh vyzýva k príbytku mieru (arabsky: l-salami, myslí sa tým raj, kam sa dá dostať prijatím Alláhovho náboženstva islamského monoteizmu a robením správnych a dobrých skutkov, zdržaním sa polyteizmu a zlých skutkov) a správne usmerní na cestu rovnú, koho chce. Komentár: Mier ako odmena za to, že budete "dobrý moslim".

Mier v tomto verši: Odmena za život žitý islamským spôsobom.

11:48 - Bolo povedané: "Noe, pristaň (s archou) v mieri (arabsky: bisalamin) od Nás zoslanom a s požehnaním daným tebe i spoločenstvám pochádzajúcim z radov tých, ktorí sú s tebou. A ďalším spoločenstvám dožičíme úžitok, potom sa ich ale dotkne trápenie bolestivé od nás pochádzajúce". Komentár: Noe bol podľa Koránu prorokom islamu a ako taký "pochádza zo správnych". Fráza "pochádzajúcim z radov tých, ktorí sú s tebou" naznačuje, že nie všetci Noemovi potomkovia (celé ľudstvo) sa bude tešiť z tohto mieru, ale len tí, ktorí (v súčasnom kontexte) nasledujú islam.

Mier v tomto verši: Ďalší verš, ktorý ukazuje, že poslušnosť voči príkazom Alláha/Mohameda prináša mier.

11:69 - I naši poslovia prišli k Abrahámovi s radostnou zvesťou. Povedali: "Mier (arabsky: salaman) s tebou", povedal: "Mier (arabsky: salamun) s vami" a onedlho prišiel s teľaťom upečeným. Komentár: Toto je forma štandardného moslimského pozdravu a odzdravenia: "As-salám alejkum/Wa-lejkum salám". Viď komentár k veršu 6:54. Pozri tiež verš 51:25.

Mier v tomto verši: Zdieľa ho "prorok islamu" a anjeli, t.j. tí medzi "správnymi".

12:99 - Keď vošli k Jozefovi, prichýlil k sebe svojich rodičov a povedal: "Vojdite do Egypta, ak Boh bude chcieť, v bezpečí (arabsky: aminina)". Komentár: Je to súčasť prerozprávania biblického príbehu o "Jozefovi". V tejto časti Jozefova rodina ušla pred hladomorom do Egypta a Jozef dúfa, že tam budú žiť v "bezpečí".

Mier v tomto verši: Naznačuje žitie rôznych etník a náboženstiev "bok po boku" v mieri, ale v jasne definovanom a predislamskom kontexte.

13:23-24 - Záhrady Edenu, do ktorých vojdú a spolu s nimi aj tí z radov ich otcov, družiek a potomstva, ktorí boli zbožnými. Anjeli k nim budú prichádzať z každých dverí. "Mier s vami za to, že ste trpezlivými boli. A je to veru výborný príbytok konečný." Komentár: Viď komentár k veršu 10:25. Pozri tiež 14:23-24, 15:45-46, 19:62, 25:75, 36:58, 50:34.

Mier v tomto verši: Ďalší eschatologický verš odkazujúci na mier v posmrtnom živote ako odmenu za život žitý islamským spôsobom.

14:35 - I Abrahám povedal: "Pane môj, učiň túto krajinu bezpečnou (arabsky: aminan, viď verš 12:99) a daj mi i mojim synom vyhnúť sa tomu, aby sme modly uctievali." Komentár: Predpokladá sa, že "táto krajina" je Mekka a verš spája príchod "mieru" s neprítomnosťou modlárstva (4).

Mier v tomto verši: Je spojený s monoteizmom v minulosti, a preto i s islamom v súčasnosti.

15:51-52 - I oznám im správu o Abrahámových hosťoch. Keď k nemu vošli (anjeli) a povedali "Mier", (Abrahám) povedal: "Pociťujeme z vás strach". (Pozri tiež 50:25.) Komentár: Toto je druhá koránová verzia, kedy Abraháma navštívili anjeli oznamujúci, že Abrahám bude mať syna (pozri tiež súra 11).

Mier v tomto verši: Slovo "mier" tu v skutočnosti znamená "neboj sa", hoci so sebou nesie aj myšlienku požehnania mieru.

16:32 - Ktorých anjeli berú v stave dobrom a hovoria (im): "Mier (arabsky: salamun) s vami. Vojdite do Záhrady za to (dobro), čo ste konali (na svete)." Komentár: "Stav dobrý" znamená islamskú rituálnu čistotu. Všetci nemoslimovia sú "nadždžis" - nečistý.

Mier v tomto verši: Ďalší eschatologický verš odkazujúci na mier v islamskom posmrtnom živote.

19:15 - Mier s ním (Jánom Krstiteľom) v deň, keď sa narodil a v deň, keď zomrie a v deň, keď bude vzkriesený k životu. (Pozri tiež 19:33, kde sú tie slová použité na Ježiša.) Komentár: Prorok Alláhov dostáva svoj mier.

Mier v tomto verši: Opäť, mier nájdu (len) "správni".

19:46-47 - (Otec) Povedal: "Odvraciaš sa ty od mojich bohov Abrahám? Ak (s tým) neprestaneš, ukameňujem ťa a opusti ma nadlho". (Abrahám) Povedal: "Mier (arabsky: salamun) s tebou. Budem pre teba prosiť o odpustenie môjho Pána, On ma milosťou svojou zahŕňa." Komentár: Čo je hriechom, o ktorom Abrahám hovorí, že za kvôli nemu bude modliť? Je to hriech nenasledovania Abrahámovho náboženstva - (koránového) islamu. Tento verš teda tvrdí, že nebyť moslimom je hriech.

Mier v tomto verši: Je ním druh "mieru" v štýle "prestaň sa hnevať/hádať" či dokonca "drž jazyk za zubami" (t.j. drž hubu), alebo možno nepriama výzva "staň sa moslimom a spoznáš mier".

20:47-48 - "Príďte k nemu a povedzte: 'My sme dvaja poslovia Pána tvojho, preto pošli s nami synov Izraela a netráp ich. Prišli sme k tebe so znamením od Pána tvojho a mier (arabsky: wal-salamu) nech sprevádza toho, kto nasledoval správne usmernenie. Bolo nám vnuknuté, že trápenie doľahne na toho, kto za lož označil (neverí v jednotu Alláha, v jeho poslov atď.) a odvrátil sa (od pravdy a poslušnosti voči Alláhovi)'".

Mier v tomto verši: Mier je podmienený nasledovaním "usmernenia" (t.j. islamu/Mohameda) a ak ho nebudete nasledovať, budú vás "trápiť".

Poznámky a odkazy

1 - Príkladom je Sauda bin Zam'a, ktorá sa zo strachu z toho, že ju Mohamed opustí (rozvedie sa s ňou) kvôli tomu, že v jeho očiach "je stará a neatraktívna" (on uprednostňoval dievčatá v predpubertálnom veku, pubertálnom veku a ženy vo svojich dvadsiatych rokoch), "vzdala svojej noci v prospech Aiši", takže Mohamed sa s ňou nerozviedol a mohol stráviť noc s Aišou, svojou obľúbenou manželkou, v predpubertálnom veku. Preto sa "zmierili" tak, že sa Sauda vzdala svojich "manželských práv" v prospech Aiši. Toto je potvrdené v zbierkach hadísov Sahíh Muslim, Sahíh Bucharí a dosvedčuje to aj Ibn Kathir, okrem iných.

2 - Toto potvrdzuje zbierka hadísov Sahíh Muslim (kniha 24, kapitola 4). Mnohé autority tvrdia, že tento zvyk hovoriť len "wa-alejkum" - "a tebe" - má pôvod v tom, že Židia (kto iní by to mohol byť?!) zdravili Mohameda slovami "as-sám 'alajkum" = "smrť tebe" (Sahíh Muslim 26.5382 - 5388), preto Mohamed odpovedal takto. Z toho vyplýva, že rodení hovoriaci arabsky ako Mohamed nerozoznali "as-salám" od "as-sám", čo je zhruba to isté, ako keď my nepočujeme rozdiel medzi dvomi ľubovoľnými, podobne znejúcimi slovami. Niektoré zdroje uvádzajú, že ak sa dhimmí (podrobený nemoslim) zreteľne pozdraví "as-salám", je povolené odzdraviť mu celou vetou aj so slovom mier. V žiadnom prípade, ktorý som našiel, nemajú moslimovia odpovedať slovom mier nemoslimovi, ktorý nie je dhimmí. Preto som toho názoru, že slovo "mier" v islamskom zmysle je len pre ľudí pod nadvládou islamu, najmä moslimov.

3 - Mnohé autority považujú tento verš za zrušený veršom 9:5 a 9:29 (verš o "meči", respektíve o "boji"). Podľa iných autorít tento verš stanovuje podmienky pre "hudnu" alebo "prímerie", pokiaľ bude na úžitok moslimom.

4 - Podľa Koránu Abrahám a Izmael postavili Kaabu (2:127), hoci je to celkom určite mýtus. Možno je iróniou, že Mekka bola "mestom mieru" - v predislamských časoch (Sahíh Bucharí 5.59.603) žilo v harmónii niekoľko kmeňov, naposledy za vlády Kurajšovcov, Mohamedovho kmeňa, a počas vlády Abú Sufjána, Mohamedovho bratanca. Mohamed jej teda priniesol "fitnu" svojím rozdeľujúcim kázaním.

Jon MC

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama