Slovo "džihád" v Koráne

7. února 2018 v 0:45 | Islamoklast |  Pre islamofilov

Potom, ako strašiaca Linda Sarsour vyzvala na džihád proti Donaldovi Trumpovi, prirodzene nasledovala zvyčajná výmena názorov o tom, aký je skutočný význam tohto slova. Niektorí ľudia si mysleli, že má na mysli "udrieť ho do krku a po koncoch všetkých prstov", v čo samozrejme aj dúfala, že si myslia, aby mohla následne uviesť hadís o tom, že najlepší džihád je "povedať pravdu tyranovi" a tvrdiť, že si ho islamofóbovia zle vysvetlili.


Vieme, že "džihád" doslova znamená "usilovať sa" alebo "bojovať", ale ako je skutočne použitý v Koráne? V kontexte to znamená "svätá vojna" alebo "duchovný boj", či oboje?

Stránka Qur'anic Studies identifikovala v Koráne všetky výskyty tohto slova, pochádzajúceho z koreňa s tromi spoluhláskami dž-h-d v arabskom prepise. Stránka nás informuje, že odvodeniny od slova "džihád" sa objavujú v 30 veršoch Koránu; 6 z nich v mekkských súrach a 24 v medinských súrach.

V samostatnej úlohe vykonanej pred pár rokmi bolo identifikovaných asi 160 veršov narážajúcich priamo na Mohamedove vojny proti nemoslimom. Porovnal som 30 veršov s koreňom "dž-h-d" so 160 vojnovými veršami (zvýraznenými svetlofialovou farbou v tejto prezentácii Koránu, ktorá sa zasa zakladá na tomto zozname).

Tu je 30 veršov s koreňom "dž-h-d", uvedených v chronologickom poradí, so zodpovedajúcimi veršami označenými **VOJNA**.

Mekkské verše

(25:52) Neposlúchaj neveriacich, ale pusť sa ním(myslí sa Korán - pozn. prekl.) proti nim do boja úporného.

(31:15) Ak by sa ťa snažili naviesť, aby si ku Mne pridružil to, o čom nemáš poznanie, tak ich neposlúchni a buď im v živote najnižšom spoločníkom dobrým a nasleduj cestu toho, kto na Mojom uctievaní zotrval. Potom ku Mne bude váš návrat, kedy vám oznámim, čo ste konali.

**VOJNA** (16:110) Pán tvoj však bude k tým, ktorí sa vysťahovali potom, čo útlak zakúsili, a potom, čo bojovali a neochvejní boli - k tým zaiste bude Pán tvoj po tom všetkom odpúšťajúci a milostivý

(29:6) Kto sa snaží, ten sa snaží pre dobro svojej duše. Boh nepotrebuje nikoho zo stvorených.

(29:8) Odkázali sme človeku dobré správanie sa k rodičom. Ak by sa ale usilovali o to, aby si ku Mne pridružil to, o čom nemáš poznanie, tak ich neposlúchni. Ku Mne bude váš návrat a vtedy vám oznámim, čo ste konali.

(29:69) Tí,ktorí sa usilovali pre nás, tých správne usmerníme na cesty naše. Boh je s tými, ktorí dobro konajú.

Medinské verše

**VOJNA** (2:218) Tí, ktorí uverili a tí, ktorí emigrovali a na ceste Božej bojujú, tí dúfajú v Božiu milosť. A Boh je odpúšťajúci a milostivý.

**VOJNA** (8:72) Tí, ktorí uverili a emigrovali a viedli boj svojimi majetkami a dušami svojimi na ceste Božej, a tí, ktorí im útočište poskytli a pomohli im a podporili ich, tí sú jeden druhému dôverníkmi. Avšak tí, ktorí uverili a neemigrovali, voči tým nemáte žiadne podobné záväzky, až kým neemigrujú. Ak by však žiadali o vašu pomoc a podporu ohľadom náboženstva, je vašou povinnosťou pomôcť im, okrem prípadu, ak by šlo o ľudí, s ktorými máte dojednaný záväzok. A Boh vidí všetko, čo konáte.

**VOJNA** (8:74) Tí, ktorí uverili a emigrovali a viedli boj na ceste Božej, a tí, ktorí poskytli útočište a pomohli a podporili, to sú tí skutoční veriaci, je pre nich pripravené odpustenie a potrava štedrá.

**VOJNA** (8:75) A tí, ktorí neskôr uverili a emigrovali a bojovali spolu s vami, tí patria k vám. A tých, ktorých spájajú príbuzenské vzťahy, sú oprávnenejší dediť jeden po druhom podľa Knihy Božej. A Boh o všetkom vie.

**VOJNA** (3:142) A či ste si mysleli, že vojdete do záhrady rajskej a Boh pritom ešte nespoznal tých z vás, ktorí sa usilovne snažili v boji a nespoznal ešte ani tých, ktorí trpezlivými boli.

(60:1) Vy, ktorí ste uverili, neberte si z Mojich nepriateľov a vašich nepriateľov dôverníkov, prejavujete im láskavosť svoju a oni pritom odmietli veriť v to, čo k vám prišlo z pravdy. Vyháňajú posla i vás len preto, že veríte v Boha, Pána vášho. Ak ste sa vydali do boja na Mojej ceste a snažíte sa získať Moju spokojnosť, ako môžete im prejavovať tajne svoju lásku? Veď Ja viem, čo skrývate a čo najavo dávate. Kto z vás by to robil, ten zblúdil z cesty rovnej.

**VOJNA** (4:95) Nie sú na rovnakej úrovni tí z radov veriacich, ktorí ostali sedieť doma s výnimkou tých, ktorí sú boja neschopní, s tými, ktorí usilovne bojujú na ceste Božej majetkom svojím i dušami svojimi. Boh uprednostnil o jeden stupeň tých, ktorí usilovne bojujú majetkami svojimi a dušami svojimi, pred tými, ktorí ostali doma. A všetkým Boh sľúbil dobro. Boh uprednostnil tých, ktorí usilovne bojujú, pred tými, ktorí ostali sedieť doma, obrovskou odmenou.

**VOJNA** (47:31) Podrobíme vás skúške, aby sme spoznali tých z vás, ktorí sa snažia a ktorí sú trpezliví a aby sme podrobili skúške správy vaše.

**VOJNA** (22:78) A bojujte usilovne za Boha s úsilím, aké si zaslúži. On si vás vybral a neučinil vám v náboženstve žiadnu úzkosť. Je to cesta vášho otca Abraháma. On vás nazval moslimami už predtým. O tomto bude svedčiť posol vo vzťahu k vám a vy budete svedčiť vo vzťahu k ľuďom. Konajte preto modlitbu a dávajte zakát a chráňte sami seba držaním sa Boha, On je vaším ochrancom. On je veru najlepším ochrancom a je tým najlepším, kto pomôže a podporí.

**VOJNA** (49:15) Veriaci sú tí, ktorí uverili v Boha a jeho posla a potom nezapochybovali a bojovali svojimi majetkami i svojimi dušami na ceste Božej.To sú tí pravdovravní.

**VOJNA** (66:9) Prorok, bojuj usilovne proti neveriacim i proti pokrytcom a buď na nich prísny. Ich príbytkom bude peklo. Je to veru koniec zlý.

**VOJNA** (61:11) "Uverte v Boha a jeho posla a veďte boj na ceste Božej svojimi majetkami a dušami svojimi. To je lepšie pre vás, keby ste to len vedeli".

**VOJNA** (5:35) Vy, ktorí ste uverili, bojte sa Boha ahľadajte spôsob, akým by ste sa k Nemu priblížili.A bojujte usilovne na Jeho ceste -snáď budete blažení.

(5:54) Vy, ktorí ste uverili! Ktokoľvek z vás by sa odvrátil od svojho náboženstva, potom Boh privedie ľudí, ktorých má rád a ktorí Ho majú radi, ktorí budú pokorní voči veriacim a ktorí budú mocní voči tým, ktorí odmietli veriť.Budú bojovať na ceste Božej a nebudú sa báť výčitiek tých, ktorí by sa im snažili čokoľvek vyčítať. To je Božie dobrodenie, ktoré dáva, komu chce. A Boh všetko obsiahol a všetko vie.

**VOJNA** (9:16) Mysleli ste si, že budete ponechaní a pritom Boh ešte nespoznal tých z vás, ktorí bojujú na ceste Jeho a ktorí si mimo Boha, jeho posla a veriacich nezvolili nikoho iného? A Boh dobre vie o tom, čo konáte.

**VOJNA** (9:19) Napájanie pútnikov, obývanie a starostlivosť o Posvätnú mešitu ste postavili na roveň tomu, kto uveril v Boha, v Deň posledný a bojuje na ceste Božej? Nie je to veru u Boha na rovnakej úrovni. A Boh správne neusmerní ľudí krivdiacich.

**VOJNA** (9:20) Tí, ktorí uverili a emigrovali a svojimi majetkami i svojimi dušamisa bojovali na ceste Božej, sú u Boha na vyššom stupni. A to sú tí, ktorí vyhrali. Tí, ktorí uverili a emigrovali a svojimi majetkami i svojimi dušami sa usilovali o cestu, ktorú Boh určil, sú u Boha na vyššom stupni. A to sú tí, ktorí vyhrali.

**VOJNA** (9:24) Povedz: "Ak sú vám vaši otcovia, deti, bratia, manželky, kmeň, majetky, ktoré ste získali, obchod, ktorého úpadku sa obávate a príbytky, s ktorými ste spokojní, milšie než Boh a Jeho posol a tí, ktorí na ceste Jeho bojujú, tak vyčkávajte, až kým nepríde Boh s príkazom svojím." A Boh správne neusmerní ľudí spurných.

**VOJNA** (9:41) Tiahnite do boja, keď ste ľahkí i ťažkí a bojujte svojimi majetkami a svojimi dušami na ceste Božej. Je to pre vás lepšie, keby ste to len vedeli.

**VOJNA** (9:44) O povolenie ťa nežiadajú tí, ktorí veria v Boha a v Deň posledný, aby sa tým vyhli povinnosti bojovať svojimi majetkami a svojim dušami. A Boh dobre pozná bohabojných.

**VOJNA** (9:73) Prorok! Bojuj usilovne proti tým, ktorí veriť odmietajú a s pokrytcami a buď na nich prísny. Ich útočišťom bude peklo a je to veru koniec zlý.

**VOJNA** (9:81) Tí, ktorí sa zdržali, sa radovali z toho, že ostali vzadu za poslom Božím a protivilo sa im bojovať svojimi majetkami a dušami svojimi na ceste Božej a povedali: "Netiahnite do boja v horúčavách". Povedz: "Oheň pekla je oveľa horúcejší". Keby to len chápali.

**VOJNA** (9:86) A keď je zoslaná dole kapitola, v ktorej, sa hovorí: "Verte v Boha a bojujte spolu s Jeho poslom", žiadajú ťa o povolenie tí zámožní z nich a hovoria: "Nechaj nás, aby sme zostali s tými, ktorí ostali sedieť doma".

**VOJNA** (9:88) Posol a tí, ktorí uverili spolu s ním, bojovali svojimi majetkami a dušami svojimi. Tí získajú tie najväčšie a najlepšie dobrá a to budú tí, ktorí prospeli.

(Poznámka prekladateľa - pri týchto veršoch som sa snažil držať Al-Sbenatyho prekladu Koránu z roku 2015, ale pri porovnaní jeho prekladu s českým prekladom od Ivana Hrbeka som si všimol, že Al-Sbenaty vo väčšine z 30 vyššie uvedených veršoch píše o džiháde ako o snažení, nie ako o boji, čo je vo väčšine prípadov zavádzajúce a nedáva to zmysel. Porovnajte si napríklad verš 25:52 z Al-Sbenatyho prekladu s Hrbekovým prekladom:

Al-Sbenaty: "Neposlúchaj tých, ktorí odmietajú veriť a snaž sa ním proti nim snažením veľkým."

Hrbek: "Neposlouchej nevěřící, ale pusť se jím proti nim do boje úporného."

Slovné spojenie "snažiť sa proti niekomu" je nezmyselné, ale "pustiť sa do boja proti niekomu" zmysel dáva.

V jednom prípade - verš 9:73 - použil Al-Sbenaty výraz "bor sa". Celý verš v Al-Sbenatyho preklade znie:

"Prorok! Bor sa s tými, ktorí veriť odmietajú a s pokrytcami a buď na nich prísny. Ich útočišťom bude peklo a je to veru koniec zlý."

Hrbekov preklad: "Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď přísný na ně! Útočištěm jejich bude peklo, a jak hnusný je to cíl konečný!"

Preto sú jednotlivé verše o džiháde - nielen v tomto článku, ale na celom blogu - upravené s prihliadnutím ku Hrbekovmu prekladu Koránu. Okrem toho, Al-Sbenatyho preklad aj mnohých iných, no nie všetkých veršov Koránu, je nepresný a teda nespoľahlivý a zavádzajúci. Čitateľom preto odporúčam radšej český preklad od Ivana Hrbeka alebo porovnanie oboch prekladov.

Okrem zavádzajúceho prekladu slova džihád - vo vyššie uvedených veršoch sa stretnete so slovným spojením "usilovať sa o cestu, ktorú určil Boh" namiesto "bojovať na ceste Božej/Alláhovej", popr. s nejakým iným jeho tvarom, mi na Al-Sbenatyho preklade vadí tiež to, že sa v ňom nepíše o "neveriacich", ale "tých, ktorí odmietli uveriť" a podobne.)

Takže v mekkských súrach sa 1 zo 6 veršov s koreňom "dž-h-d" objavuje medzi vojnovými veršami, kým v medinských súrach je to 22 z 24 veršov s rovnakým koreňom. Preto môžeme povedať, že v medinských súrach existuje prevažujúca korelácia medzi slovom "džihád" a vojnou proti neveriacim. Toto sotva prekvapí niekoho, kto vie, že Mohamedova kariéra sa skladala z dvoch častí, jeho obdobia v Mekke, počas ktorého bolo akékoľvek násilie výsadou Alláha, a jeho obdobia v Medine, kde sa stal vojenským vládcom a konal násilie v mene Alláha.

Takisto, žiaden zo zostávajúcich 7 veršov s koreňom "dž-h-d" nie je o duchovnom boji proti vlastnej prízemnejšej povahe, t.j. o takzvanom väčšom džiháde. Ktokoľvek, kto chce túto myšlienku presadzovať, musí prejsť dlhú cestu od Koránu, aby pre ňu našiel nejakú podporu. Tá sa nedá nájsť ani v šiestich sahíh (t.j. autentických) zbierkach hadísov, no spočíva výlučne na jednom hadíse z neskoršej zbierky, ktorý stredoveký islamskí učenci zamietli ako slabý či vymyslený (viac o tomto hadíse tu - pozn. prekl.).

Ďalšia vec, ktorá stojí za zmienku, je, že nie menej než 10 veršov, o ktorých hovoríme, sa vyskytuje v poslednej, zásadnej, hrôze naháňajúcej súre 9. Zdá sa, že Mohamed sa s rastúcim vekom stával viac bojachtivým, nie menej. Toto samozrejme odráža situáciu s abrogáciou v Koráne, keďže mnoho skorších veršov je abrogovaných veršami deviatej súry, konkrétne veršom 9:5, veršom o meči. To dáva džihádistom omnoho silnejší nárok na textovú podporu než vyhýbavým umierneným, o ktorých toľko počujeme, no ktorí zmiznú ako hmla kedykoľvek, keď je zorganizovaná demonštrácia proti ISIS alebo keď vláda požaduje pomoc, aby si poradila s "extrémizmom".

Záver: Ktokoľvek, kto chce využiť islamské texty, konkrétne Korán, na mierumilovnú interpretáciu džihádu, skutočne pláva proti veľmi silnému prúdu. Pokiaľ si z nás len nerobí žarty, samozrejme.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama