Alláhu Akbar

5. ledna 2018 v 15:49 | Islamoklast |  Ostatné

Tento článok preberá význam islamskej frázy "Alláhu Akbar" a jej preklad.


Úvod

Hoci je fráza "Alláhu Akbar" bežnou frázou používanou všetkými moslimami v rôznych situáciách, vrátane salátu (päť povinných modlitieb denne) a v minulosti ju používali i niektorí nemoslimovia, aby prejavili podporu protestujúcim Iráncom, vo všeobecnosti sa spája s moslimami, ktorí ju vyvolávajú počas účasti v džiháde. Mnohí ľudia tvrdia, že je to jednoducho arabský preklad bežnej frázy znamenajúcej "Boh je veľký!". Tento článok analyzuje toto apologetické tvrdenie tak, že skúma použitie frázy v náboženských textoch a použitie týchto slov v ich pôvodnej arabčine.

Analýza

Alláh

Tvrdenie: "Alláh" je jednoducho arabské slovo označujúce "Boha".

Fakt: "Boh" sa do arabčiny prekladá ako "ilah", nie "Alláh".

Dôkaz

Šaháda je jedným z piatich pilierov islamu a prednášajú ju všetci moslimovia:

Po arabsky: أشهدأنلاإلهإلاَّاللهوأشهدأنمحمدرسولالله

Výslovnosť: ašhadu ʾanla ilāha illal-Lāh, wa ʾašhadu ʾanna muḥammadan rasūlul-Lāh

Doslova: Niet iného boha okrem Alláha a Mohamed je posol Alláhov.

Ako vidíte, hoci mnohí moslimovia tvrdia, že to znamená "niet iného boha okrem Boha", nie je to tak. Moslimovia považujú meno Alláh za vlastné podstatné meno, na rozdiel od všeobecného podstatného mena opisujúceho ľubovoľné božstvo. Alláh nie je rodové slovo označujúce v arabčine "boha", ale meno islamského božstva.

(1.1a) Viera, že Alláh je jeden, je fundamentálnym základom islamu a keď je božská jednota vyjadrená, treba použiť meno "Alláh". Nie je povolené povedať, "Niet iného boha okrem Všemocného" alebo použiť pre šahádu akékoľvek iné mená okrem Alláha. Vôbec nič sa na Neho neponáša, ani Mu nie je rovné.
Risala, 'Abdulláh ibn Abí Zajd al-Kajrawaní, rozprava o málikovskom fiqhu (vrátane komentára ath-Thamra ad-Dáního, ktorý pridal Al-Azhari)(310/922 - 386/996)

Prečo niektorí apologéti trvajú na tom, že "Alláh" znamená "Boh"

Niektorí to hovoria ako lož, ktorá má uľahčiť získavanie konvertitov (dawa). Iní to hovoria čisto z nevedomosti. Jazyk sa vždy vyvíja, takže momentálna definícia slova a jeho ľudové použitie sa môže zmeniť, čo sa stáva veľmi často. Slovo "Alláh" sa v prevažne moslimských kultúrach a spoločnostiach zamieňa so slovom "Boh", keďže väčšinu ľudí tam tvoria moslimovia; pre nich je Alláh Boh, takže rozlišovanie medzi nimi by bolo zbytočné.

Niektorí sú ochotní využiť výhodu, ktorou je neznalosť arabského jazyka u ľudí, keď im to vyhovuje. Napríklad: príbeh o falošnej konverzii popovej legendy Michaela Jacksona. Na mediálnych stránkach, kam môžu používatelia prispievať, ako je YouTube, ľudia zdieľajú video s názvom "Inshallah" (ak Alláh dá). Obsahuje upravené zábery Michaela Jacksona používajúceho frázu "Inšalláh" a ich autor na svojej stránke hrdo vyhlásil, že "len moslimovia hovoria inšalláh", čo je názor, s ktorým súhlasí mnoho moslimských komentátorov, ktorí si to pozreli. Bol to však len prípad selektívneho upravovania. Moslim, ktorý to video vytvoril, vystrihol prvú časť Michaelovho vyhlásenia. Bol to 12 rokov starý propagačný klip pre jeho tuniských fanúšikov v predvečer jeho svetového turné s názvom HIStory. Keďže arabčina je v Tunisku úradným jazykom a keďže arabsky hovoriaci Židia a kresťania žijúci v Tunisku taktiež používajú frázu "inšalláh", nie je to dôkazom, že konvertoval na islam.

V inom prípade v Malajzii vláda zakázala kresťanom používať slovo "Alláh" na označenie kresťanského boha a pri jednom incidente, o ktorom informovala CNN v októbri 2009, bolo autoritami zhabaných dvadsať tisíc Biblií, lebo kresťanský boh je v nich nazvaný "Alláh", pričom vôbec nebola braná do úvahy skutočnosť, že kvôli vývoju malajského jazyka, ktorý si dosť vypožičal z arabčiny, sanskritu a portugalčiny, neexistuje iné pôvodné malajské slovo pre "Boha" než pohanské slovo "Alláh". Objavili sa správy, že v roku 2010 súdny výnos anuloval tento zákaz, no proti tomuto rozhodnutiu sa vláda odvolala a trvala na tom, aby zostal v platnosti. Toto rozhodnutie dovoliť kresťanom používať slovo "Alláh" viedlo k násilným protestom a bombovým útokom na niekoľko malajských kostolov. Jeden z demonštrantov zhrnul názory mnohých malajských moslimov, keď vyhlásil, "Alláh je len pre nás, kresťania môžu používať akékoľvek iné slovo, je nám to jedno, ale prosím, nepoužívajte slovo Alláh."

Takže podľa moslimov označuje slovo "Alláh" Boha alebo je to meno ich konkrétneho božstva, odlišného od boha kresťanstva a judaizmu? Niet pochýb, že dostanete veľmi odlišné odpovede, v závislosti od situácie. Avšak pôvodný arabský text, nachádzajúci sa v Koráne, vám povie všetko, čo musíte vedieť.

Akbar

Tvrdenie: "Akbar" znamená "veľký".

Fakt: "Akbar" sa prekladá ako "väčší", nie "veľký".

Veľký = كبير (Kabír)

Väčší = أكبر (Akbar)

Dôkaz

Kabír a akbar sú nezameniteľné slová. Ak chceme nájsť dôkaz, stačí nám pozrieť sa do Koránu. Slová kabír (veľký) a akbar (väčší) sú použité v nasledovnom verši:

Pôvodný arabský text:

يسالونكعنالخمروالميسرقلفيهااثمتتفكرونكبيرومنافعللناسواثمهمااكبرمننفعهماويسالونكماذاينفقونقلالعفوكذلكيبيناللهلكمالاياتلعلكم

Výslovnosť:

Jas-alónaka Áni alchamri wálmajsirikul fíhima ithmun kabírun wamanafiÁu lilnnasiwa-ithmuhuma akbaru min nafÁihima wajas-alónaka mathajunfikúna kuli alÁfwa kathalika jubajjinu Allahulakumu al-ajati laÁllakum tatafakkaróna

Preklad:

Pýtajú sa ťa na opojné nápoje a na hazardné hry. Povedz: "V oboch spočíva veľký hriech ale i prospech pre ľudí, hriech, ktorý v nich spočíva, je však väčší než prospech z nich". A pýtajú sa ťa, čo majú míňať, povedz: "Čo máte nazvyš". Takto vám Boh objasňuje znamenia, azda budete premýšľať (Korán 2:219)

Alláhu Akbar

Laneov lexikón a iné zdroje

Laneov lexikón, najváženejší a najodbornejší anglicko-arabský slovník, potvrdzuje väčšinový názor, že "Alláhu Akbar" znamená, že Alláh je "väčší". Tvrdí i to Wikipédia, podľa ktorej tá fráza znamená doslova "Boh je najväčší", hoci kedysi to netvrdila. Podľa nej sa to zvyčajne prekladá ako "Boh je najväčší" alebo "Boh je veľký" (podľa slovenskej Wikipédie to znamená "Boh je najväčší", podľa českej verzie sa to prekladá ako "Boj je veľký" alebo "Boh je najväčší" - pozn. prekl.). Podobne, Pierre Tristam, libanonsko-americký sprievodca na stránke about.com uvádza, že hoci sa najčastejšie prekladá ako "boh je veľký", Alláhu Akbar je arabský výraz s významom "boh je väčší" alebo "boh je najväčší". Mnohé spravodajské zdroje a iné webové zdroje v súčasnosti taktiež začínajú používať presnejší preklad.

Mohamedovo použitie frázy v kontexte

"Alláhu Akbar" používali moslimovia v histórii ako bojový pokrik počas vojny. Tento precedens pochádza od proroka Mohameda, keď zaútočil na Židov z Chajbaru. V nasledovnom sahíh hadíse môžete vidieť, že moslimovia tú frázu preložili správne.

Vyrozprával Anas: Prorok sa vydal do Chajbaru a dorazil tam v noci. Neútočil, ak sa k ľuďom dostal v noci, až kým nezačalo svitať. A tak, keď začalo svitať, Židia vyšli von s vrecami a rýľmi. Keď videli proroka, povedali, "Mohamed a jeho armáda!" Prorok povedal, "Alláhu Akbar (Alláh je väčší) a Chajbar je zničený, lebo kedykoľvek sa priblížime k ľuďom (t.j. k nepriateľovi, proti ktorému chceme bojovať), pre tých, ktorí boli varovaní, to bude nešťastné ráno."

Treba si tiež všimnúť, že aj keby slovo "Alláh" znamenalo "Boh", prečo by potom hovoril Židom z Chajbaru (ktorí údajne uctievali rovnakého boha), že islamský Alláh je väčší?

Tu je zopár ďalších citátov, v ktorých je použitá fráza "Alláhu Akbar".

Jahja, ktorému to povedal Málik, ktorému to povedal Abú Ubajda, mawla (ochranca, pán - pozn. prekl.) Sulajmána ibn Abd al-Málika, a tomu zasa Ata ibn Jazíd al-Lajthi, vyrozprával, že Abú Hurajra povedal, "Ktokoľvek povie 'Sláva Alláhovi' (Subhana'llah) tridsaťtri krát, 'Alláh je väčší' (Alláhu abkar) tridsaťtri krát a 'Chvála Alláhovi' (al-hamdu lillah) tridsaťtri krát a spečatí stovku slovami 'Niet iného boha okrem Alláha, bez akéhokoľvek partnera. Kráľovstvo a chvála patria Jemu a On má moc nad všetkým' (La ilaha illa'llah, wahdahu la sharika lah, lahu'l mulku wa lahu'l hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir) po každej modlitbe, tomu budú jeho zlé skutky odpustené, aj keď ich je hojne ako peny na mori."

Jahja, ktorému to povedal Málik, ktorému to povedal Hišám ibn Urwa, povedal, že jeho otec si nikdy nekúpil jedlo či nápoj, dokonca ani liek, ktorý zjedol alebo vypil, kým nepovedal, "Chvála Alláhovi, ktorý nás vedie a kŕmi a dáva nám napiť a žehná nás. Alláh je väčší. Ó Alláh! Našli sme Tvoje požehnanie s každým zlom, daj nám všetko dobro ráno a večer. Žiadame Ťa o tvoje dovŕšenie a vďačnosť. Niet iného dobra okrem Tvojho dobra. Niet iného boha okrem Teba, Boha salihun (bezúhonných, čestných - pozn. prekl.) a Pána svetov. Chvála Alláhovi. Niet iného boha okrem Alláha. Nech sa deje vôľa Alláhova. Niet inej moci okrem tej v Alláhovi. Ó Alláh! Požehnaj nás tým, čo si nám poskytol a ochráň nás od trestu ohňom!"

Al-hamdu lillahi-lladhi hadana wa at amana wa saqana wa naamana. Allahu akbar. Allahumma'l fatna nimatik bi-kulli sharr. Fa asbahna minha wa amsayna bi-kulli khayr. Nasaluka tamamaha wa shukraha. La khayr illa khayruk. Wa la ilaha ghayruk. Ilaha'-saliheen wa rabba'l-alameen. Al-hamdu lillah. Wa la ilaha illa'llah. Ma sha'Allah. Wa la quwwata illa billah. Allahumma barik lana fima razaqtana. Waqina adhaba'n-na

Záver

Mnohí moslimovia a ich apologéti tvrdia, že "Alláhu Akbar" je jednoducho arabský preklad bežnej frázy "Boh je veľký!" To však nie je pravda. "Alláhu Akbar" neznamená "Boh je veľký", ako tvrdia. V skutočnosti to znamená "Alláh je väčší."

"Alláh" nie je len arabské slovo pre "Boha", ale menom islamského vyvoleného božstva a "Akbar" neznamená "veľký", ale "väčší". Väčší než čo? Odpoveď znie, že Alláh je väčší než ktorýkoľvek boh, v ktorého veríte.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama