Čo učí islam o odpadlíctve

2. září 2017 v 21:53 | Islamoklast |  Čo učí islam

Povoľuje islam slobodu vierovyznania alebo sa vyhráža trestom smrti za odpadlíctvo?


Tí, ktorí sa odvrátia od islamu, majú byť popravení. Toto potvrdzujú slová a skutky Mohameda. Jedinou slobodou vierovyznania v islame je sloboda stať sa moslimom.

Korán

4:89 - "Želali by si, aby ste sa stali neveriacimi, ako sú oni, a aby ste boli rovnakí. Neberte si spomedzi nich priateľov, pokiaľ sa nevysťahujú na cestu Božiu! A ak sa odvrátia, tak ich chyťte a zabite, kdekoľvek ich nájdete! A neberte si z ich radov ani priateľov, ani pomocníkov" Verš 4:65 hovorí, že tí, ktorí majú vieru sú v "plnom podrobení" voči Mohamedovmu učeniu. Tento verš vysvetľuje, čo by sa malo stať moslimom, ktorí nemajú vieru.

9:11-12 - Ak by však pokánie učinili, konali modlitbu a dávali zakát, stanú sa vašimi bratmi na základe náboženstva. A objasňujeme znamenia ľuďom, ktorí vedia. Ak by porušili svoje prísahy potom, ako sľub dali a napadli by vaše náboženstvo tak bojujte proti vodcom tých, ktorí odmietajú vieru, pretože oni si žiadnu prísahu nectia, snáď potom prestanú.

Ostatnými veršami, v súvislosti s ktorými sa zdá, že podporujú mnohé hadísy stanovujúce trest smrti pre odpadlíkov, sú koránové verše 2:217, 9:73-74, 88:21, 5:54 a 9:66.

Hadísy a Síra

Najdôveryhodnejšia zbierka hadísov obsahuje niekoľko správ o tom, ako Mohamed a jeho spoločníci zabili ľudí za opustenie islamu. Podľa koránového verša 4:80, "Kto poslúchne posla, ten poslúchol aj Boha."

Sahíh Bucharí (52:260) - "...Prorok povedal, 'Ak sa niekto (moslim) vzdá svojho náboženstva, zabite ho.'"

Sahíh Bucharí (83:37) - "Alláhov apoštol nikdy nikoho nezabil, okrem jednej z troch nasledovných situácií: (1) Človek, ktorý niekoho nespravodlivo zabil, bol zabitý (v odvete), (2) zosobášený človek, ktorý spáchal nezákonný sexuálny styk a (3) človek, ktorý bojoval proti Alláhovi a jeho apoštolovi, zanechal islam a stal sa odpadlíkom."

Sahíh Bucharí (84:57) - (Ako povedal) "Alláhov apoštol,'Kohokoľvek, kto prestúpil zo svojho islamského náboženstva, zabite.'"

Sahíh Bucharí (89:271) - Človek, ktorý prijme islam a potom sa vráti k judaizmu, má byť zabitý v súlade s "rozsudkom Alláha a jeho apoštola."

Sahíh Bucharí (84:58) - "Vedľa Abú Muisa bol spútaný muž. Mu'adh sa opýtal, 'Kto je tento (muž)?' Abú Muisa povedal, 'Bol to Žid, stal sa moslimom a potom sa vrátil späť k judaizmu.' Potom Abú Muisa požiadal Mu'adha, aby si sadol, no Mu'adh povedal, 'Neposadím sa, kým ho nezabijú. Toto je rozsudok Alláha a jeho apoštola (pre takéto prípady) a zopakoval ho tri krát.' Potom Abú Muisa nariadil, aby bol ten muž zabitý a zabili ho. Abu Muisa dodal, 'Potom sme preberali nočné modlitby'"

Sahíh Bucharí (84:64-65) - "Alláhov apoštol: 'Počas posledných dní sa objavia niekoľkí mladí, pochabí ľudia, ktorí budú hovoriť najlepšie slová, ale ich viera nepôjde ďalej než za ich hrdlá (t.j. nebudú mať vieru) a vystúpia (opustia) zo svojho náboženstva tak ako šíp vyjde z hry. Takže, kdekoľvek ich nájdete, zabite ich, lebo ktokoľvek ich zabije, bude mať odmenu v Deň vzkriesenia.'" Tento verš z hadísov je horší než sa zdá, lebo nehovorí výlučne o odpadlíkoch, ale o tých, ktorí hovoria, že veria, no nepraktizujú svoje náboženstvo.

Sahíh Bucharí (11:626) -"Prorok povedal, 'Žiadna modlitba nie je pre pokrytcov ťažšia než modlitby Fadžr a 'Iša' a keby poznali odmenu za tieto modlitby vo svojich časoch, určite by sa dostavili (do mešít), aj keby sa museli plaziť.' Prorok dodal, 'Určite som sa rozhodol prikázať Mu'adh-dhínovi (zvolávateľovi), aby vyslovil Ikamá a prikázal mužovi, aby viedol modlitbu a potom vzal plameň, aby upálil všetkých tých, ktorí ešte neopustili svoje domy kvôli modlitbe, spolu s ich domami.'"

Abú Dawúd (4346) - "Nebol medzi vami múdry muž, ktorý by sa mu postavil, keď videl, že som stiahol svoje ruky od prijatia jeho vernosti a zabil ho?" Mohamed telesne trestal svojich spoločníkov za to, že dovolili odpadlíkovi "činiť pokánie" pod nátlakom. (Dotyčnou osobou bol Mohamedov bývalý pisár, ktorý ho opustil potom, ako spochybnil autenticitu božských "zjavení" - keď zistil, že môže robiť gramatické úpravy. Po zajatí v Medine ho priviedli späť k Mohamedovi.)

Al-Muwatta Imáma Málika (36.18.15) - "Posol Alláhov povedal, 'Ak niekto prestúpi zo svojho náboženstva - odseknite mu hlavu.'"

Opora cestovateľa (islamské právo), o8.1 - "Keď človek, ktorý dosiahol pubertu a je príčetný, dobrovoľne odpadne od islamu, zaslúži si byť zabitý." (o8.4 potvrdzuje, že za zabitie odpadlíka neexistuje trest).

Islamské právo

Existuje tiež konsenzus všetkých štyroch škôl sunnitskej islamskej právnej vedy (t.j. málikovskej, hanbalovskej, hanafíovskej a šáfiovskej), rovnako ako klasických šiitskych právnikov, že odpadlíci od islamu musia byť zabití. Proces vyhlásenia človeka za odpadlíka je známy ako takfír a neveriacemu sa hovorí murtad.

Averroes (zomrel v roku 1198), slávny filozof a učenec prírodných vied, ktorý bol tiež dôležitým právnikom málikovskej školy, uviedol tento typický moslimský právny názor na trest za odpadlíctvo: "Odpadlík... má byť popravený na základe dohody v prípade muža, a to kvôli slovám proroka, Zabite tých, ktorí prestúpia zo svojho dínu (náboženstva)' ...Žiadanie odpadlíka o pokánie bolo zmluvne dohodnuté ako podmienka... pred jeho popravou."

Súčasná (t.j. 1991) akadémia islamského výskumu Al-Azhar (Káhira) schválila príručku islamského práva, Umdat al-Salik (s. 595-96), v ktorej sa píše: "Opustenie islamu je najodpornejšou formou neviery (kufr) a najhorším... Keď človek, ktorý dosiahol pubertu a je príčetný, dobrovoľne odpadne od islamu, zaslúži si byť zabitý. V takom prípade je povinnosťou... požiadať ho o pokánie a návrat k islamu. Ak to urobí, prijme sa to od neho, ale ak to odmietne, je okamžite zabitý."

Káhirská deklarácia Organizácie islamskej spolupráce, ktorá sa zakladá na šaríi, je jasná vo svojom odmietnutí slobody svedomia v Článku 10:

"Islam je náboženstvo neskazenej povahy. Je zakázané vyvíjať akúkoľvek formu nátlaku na človeka alebo využívať jeho chudobu či nevedomosť s cieľom konvertovať ho na iné náboženstvo alebo na ateizmus." Čo je hrozivé, články 19 a 22 opakujú princíp uvedený na iných miestach v dokumente, ktorý sa jasne vzťahuje na "trest" pre takzvaných "odpadlíkov" od islamu: "(19d) Nebude žiadneho zločinu alebo trestu okrem tých, ktoré sú uvedené v šaríi.; (22a) Každý bude mať právo vyjadriť svoj názor slobodne, takým spôsobom, ktorý neprotirečí princípom šaríe.; (22b) Každý bude mať právo obhajovať, čo je správne, a propagovať, čo je dobré, a varovať pred tým, čo je nesprávne a zlé, v súlade s normami islamskej šaríe.; (22c) Informácie sú dôležitou nevyhnutnosťou pre spoločnosť. Nesmú byť využité či zneužité takým spôsobom, ktorý byť porušil svätosť a dôstojnosť prorokov, oslabil morálne a etické hodnoty alebo rozložil, poškodil či ublížil spoločnosti alebo oslabil jej vieru."


V roku 2012 web stránka Islam QA poskytla študovanú obranu proti zabíjaniu odpadlíkov a "nepriateľov islamu", ktorú zachytila stránka Jihad Watch: Odpadlíci od islamu a tí, ktorí slovne vedú vojnu proti islamu, musia byť zabití.

Poznámky

Hoci zvyšok sveta vo všeobecnosti verí, že keby boh chcel, aby ľudia zomierali kvôli svojim náboženským presvedčeniam, tak by to urobil sám, moslimovia berú odpadlíctvo tak vážne, že spôsobilo prvú z mnohých vážnych vnútorných vojen.

Ihneď po Mohamedovej smrti chcelo niekoľko kmeňov opustiť islam a vrátiť sa ku svojmu uprednostňovanému náboženstvu. V konflikte známom ako vojny Ridda (odpadlícke vojny) boli zabíjaní na takých miestach, ktoré si pripomíname ako "Záhradu smrti" a "Roklinu krvi" počas agresívnej a násilnej kampane prvého kalifa Abú Bakra (presnejšie, počas bitky pri Jamame - pozn. prekl.), aby si vynútil podriadenosť (a aby do Mekky ďalej prúdili poplatky, samozrejme). Behom mesiacov zahynulo veľmi veľa ľudí, vrátane moslimov, ktorí sa naučili Korán naspamäť.

Ako vysvetlil Abú Bakr, Mohamedov najbližší spoločník, v liste, ktorý napísal v tých časoch, jeho prorok "zaútočil na každého, kto sa od neho odvrátil, kým neprijal islam, ochotne či zdráhavo." Tak dal Abú Bakr sľub "spáliť ich ohňom, zabiť ich akýmikoľvek prostriedkami a zajať ženy a deti" kohokoľvek, kto opustil islam. (al-Tabarí, zv. 10, s. 55-57)

Ali, štvrtý "správne vedený kalif", bol Mohamedovým zaťom a jedným z prvých konvertitov na islam. Taktiež nechal upáliť ľudí zaživa za to, že sa chceli riadiť svojím svedomím. Starca menom Rumahis bin Mansúr, ktorý oľutoval opustenie kresťanstva a sľúbil zostať moslimom, Ali rýchlo sťal. (al-Tabarí, zv. 17, s. 191)

Za 1400 rokov neexistoval systém islamského práva, ktorý by nepredpisoval trest smrti pre moslimov za opustenie islamu. Aj v súčasných, údajne sekulárnych islamských krajinách s ústavami "zaručujúcimi" slobodu vierovyznania, panuje de facto vynucovanie tohto práva zastrašovaním a vraždením odpadlíkov členmi civilnej stráže.

Múdra filozofia si nikdy nevyžaduje násilie či hrozby, aby si udržala veriacich. Súčasných moslimských apologétov niekedy uvádza do rozpakov, že ich náboženstvo - a len ich - schvaľuje zabitie niekoho len kvôli zmene názoru (ako to vyjadril kritik Geert Wilders, "Ktorékoľvek náboženstvo, ktoré vás pozve dnu, no potom vás nepustí von, už nie je náboženstvo."). Preto existujú rôzne klamstvá, ktoré majú poprieť či ospravedlniť túto slabú a drakonickú metódu, ktorá sa tak dobre uvelebila v islamskej tradícii.

Takí obhajcovia západnému publiku zvyčajne citujú verš 2:256. Verš vyhlasuje, "V náboženstve niet donútenia. Správne a rozumné od nesprávneho a nerozumného je už rozlíšené." Môžu tiež pridať úryvok z verša 10:99, "Keby bol tvoj Pán (Mohamed) chcel, boli by všetci, ktorí sú na zemi, bez výnimky, uverili." Čo však nespomínajú je, že moslimskí učenci sa zhodujú na tom, že tento verš vyslovil Mohamed počas skoršej doby svojho učenia, keď nemal moc na podmanenie ostatných. Sú zrušené neskoršími veršami, ako veršom 9:29, ktorý jasne nariaďuje moslimom bojovať proti neveriacim, kým nepoľavia a buď konvertujú na islam alebo prijmú stav ponižovania pod islamskou nadvládou (očividná ilustrácia donútenia).

Títo apologéti tiež ignorujú skutky Mohameda v Mekke a skutky jeho spoločníkov po jeho smrti, konkrétne krvavé vojny Ridda. Aký pocit mohli mať jeho najbližší z toho, že by "v náboženstve nemalo byť donútenia", keď mali nariadené zabiť kohokoľvek, kto chce opustiť islam? Ako sa nariadené zabíjanie odpadlíkov mohlo stať súčasťou islamského práva?

"Náboženstvo mieru" sa rozšírilo po svete podrobovaním ľudí iného vierovyznania a potom znepríjemnením života tých, ktorí "neprijali" islam. Po vyslovení viery bol do nej človek zavretý. Akýkoľvek náznak falošného svedectva - ako výchova svojich detí v inej viere - sa trestal smrťou. Tak islam postupne nahradil ostatné náboženstvá.

Jeden z najuznávanejších svetových sunnitských učencov Jusúf al-Karadáví v roku 2012 priznal, že keby sa moslimovia "zbavili trestu za odpadlíctvo, islam by dnes neexistoval." (Čo je dosť prekvapujúce, neospravedlňoval sa za stínanie hláv, mučenie, upaľovanie a zavraždenie miliónov ľudí, ale skôr sa to pokúšal racionalizovať).

A hoci niektorí apologéti ohýbajú pravdu, aby islam dištancovali od jedného zo svojich najdrakonickejších pravidiel, najslávnejší moslimský apologét na svete nedávno potvrdil, že trest smrti by sa mal uplatňovať proti ľudom, ktorí opustia islam a majú spoločnú vieru s ostatnými. (Iróniou je, že Zakir Naík vyslovil svoje komentáre v britskom televíznom kanáli zvanom Peace TV (peace = mier, pokoj - pozn. prekl.).)

V roku 2016 Islamský štát sťal 14-ročného chlapca pred jeho rodičmi za vynechanie modlitieb. Bolo to v zhode s Mohamedovým rozkazom upáliť ľudí, ktorí sa nemodlia (pri svojich domoch), vydaným ku koncu jeho života. Keď sa toto stalo, v moslimskom svete sotva zaznelo pípnutie protestu.

Nakoniec, zdá sa, že ani moslimovia, ktorí trvajú na tom, že rozkaz zabíjať odpadlíkov od islamu nie je súčasťou "pravého" náboženstva, si nikdy až tak nerobia starosti, keď sa to stane - a už vôbec nebojujú za právo ostatných náboženstiev získavať konvertitov v moslimských krajinách; v skutočnosti od toho odrádzajú. Vedia, tak ako každý, že islam nedokáže súťažiť v aréne slobodných myšlienok a na určitej úrovni sa musí spoliehať na hrubú silu, aby si udržal veriacich.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama