Tri štádiá džihádu

23. srpna 2017 v 1:06 | Islamoklast |  Džihád

5. novembra 2009 moslimský armádny major menom Nidal Malik Hasan zahájil paľbu vo Fort Hood v Texase. Zahynulo mnoho nevinných ľudí a Hasan bol obvinený z trinástich úkladných vrážd a viac než tridsiatich pokusov o vraždu.


Krátko po streľbe vo Fort Hood CNN zverejnila článok s názvom "Vražda nemá náboženstvo" (od Arsalana Iftikhara), ktorý tvrdil, že také útoky sú v islame zakázané. Článok začínal slovami:

Väčšina z 1,57 miliardy moslimov na svete vie, že svätý Korán dosť jasne vyhlasuje, že "Ten , kto zabije jedného človeka... bol súdený, ako by zabil celé ľudstvo... A aby ten, kto oživí jedného, bol posudzovaný, ako by oživil celé ľudstvo."

Všimnite si, že článok vykresľuje islam ako náboženstvo, ktoré odsudzuje zabíjanie akéhokoľvek druhu. Ale hovorí Korán naozaj toto? Nanešťastie pre čitateľov CNN, autor neposkytol odkaz, takže čitatelia boli ponechaní, aby si tú citáciu našli sami. A predsa, keď si v Koráne nalistujeme verše 5:32-33 (zdroj značne upravenej citácie CNN), dostaneme prekvapivo odlišný obraz o zabíjaní v islame:

A kvôli tomuto sme predpísali deťom Izraela, aby ten, kto zabije jedného človeka - nie však pre pomstu na niekom alebo za to, že šíril pohoršenie na zemi - bol súdený, ako by zabil celé ľudstvo. A aby ten, kto oživí jedného, bol posudzovaný, ako by oživil celé ľudstvo. A prišli k nim už skorej poslovia naši s jasnými dôkazmi, avšak mnohí z nich i potom sa dopúšťali priestupkov na zemi.

A odmenou tých, ktorí viedli vojnu proti Bohu a Jeho poslovi a šírili na zemi pohoršenie, bude veru to, že budú zabití alebo ukrižovaní či budú im odseknuté ich pravé ruky a ľavé nohy alebo budú z krajiny vyhnaní. A tým dostane sa hanby na tomto svete, zatiaľ čo na onom svete ich očakáva trest nesmierny.

V tejto pasáži stoja za pozornosť dve veci. Po prvé, učenie, na ktoré sa odvoláva CNN ("aby ten, kto zabije jedného človeka... bol súdený, ako by zabil celé ľudstvo.") bolo dané "deťom Izraela" (t.j. Židom). Nebolo dané moslimom. Po druhé, keby pozápadnení moslimovia aj chceli uplatniť tento verš na seba, verš očividne povoľuje zabíjanie ľudí, ktorí "šíria na zemi pohoršenie". V skutočnosti, hneď nasledujúci verš prikazuje moslimom vraždiť, križovať a rozsekať tých, ktorí vedú vojnu proti islamu a "šíria pohoršenie" v moslimských krajinách.

Keďže Spojené štáty vedú vojnu v dvoch prevažne islamských krajinách, dobre informovaní moslimovia chápu, že podľa Mohameda americkí vojaci spĺňajú kritérium "šírenia pohoršenia", a preto majú byť zabití. Nie je náhoda, že major Hasan sa zameriaval na vojakov, z ktorých mnohí boli nasadení v Iraku a Afganistane.

Takže CNN citovala dve starostlivo upravené časti pasáže, ktorá ospravedlňuje zabíjanie nepriateľských bojovníkov, a využíva ich, aby ukázala, že islam odsudzuje útoky, akým je streľba vo Fort Hood. Hoci klamstvá ako tieto si všimneme ľahko, vo svete je mnoho zmätku ohľadom úlohy násilia v islame. Tento krátky článok niečo z tohto zmätku objasní.

I. MIER, NÁSILIE A ABROGÁCIA

Moslimovia na Západe rýchlo poukazujú na pasáže v Koráne, akou je 109:6 ("Vy máte svoje náboženstvo a ja svoje náboženstvo mám.") a 2:256 ("V náboženstve niet donútenia.") ako dôkaz, že islam je náboženstvo mieru. Pri konfrontácii s krutejšími pasážami ako 9:5 ("zabíjajte modloslužobníkov, kdekoľvek ich nájdete") a 9:29 ("Bojujte proti tým, ktorí neveria v Boha") si pozápadnení moslimovia vysvetľujú tieto verše vo svetle mierumilovnejšieho učenia Koránu, pričom typicky hovoria niečo ako: "Nuž, Korán nám nemôže prikazovať zabíjanie neveriacich, keďže hovorí, že v náboženstve niet donútenia."

Preto si pozápadnení moslimovia vyberajú tie verše z Koránu, ktoré považujú za najpríťažlivejšie, a využívajú ich na prikrášlenie zvyšku Koránu. Ale je toto ten správny spôsob výkladu Koránu? Nanešťastie, odpoveď je nie. Korán poskytuje vlastnú metódu výkladu - doktrínu abrogácie.

Korán 2:106 - Kedykoľvek zrušíme nejaký verš či ti naň dáme zabudnúť, prinesieme iný, lepší alebo podobný. Čo nevieš, že Boh má nad všetkým moc?

Korán 16:101 - A keď zameníme jeden verš za iný verš - a Boh najlepšie pozná to, čo zosiela - povedia: "Ty si to vymýšľaš"! Veď väčšina z nich nič nevie!

Podľa Koránu, keď moslimovia čelia protirečiacim si príkazom, nemajú si vybrať ten, ktorý sa im páči najviac. Skôr sa majú pozrieť do histórie, aby zistili, ktorý verš bol zjavený ako posledný. Ktorýkoľvek verš prišiel ako posledný, ten abroguje (alebo ruší) skoršie zjavenia.

Čo sa stane, keď túto metodológiu uplatníme na koránové verše o mieri a násilí?

II. VÝZVA NA DŽIHÁD: TRI ŠTÁDIÁ

Keď si nalistujeme islamské teologické zdroje a historické spisy (Korán, hadísy, Síra a tasfír), zistíme, že výzva na džihád má tri štádiá, ktoré závisia od stavu moslimov v spoločnosti.

ŠTÁDIUM PRVÉ - Keď sú moslimovia počtom úplne prevýšení a nemôžu vyhrať fyzickú konfrontáciu s neveriacimi, majú s nimi žiť v mieri a kázať posolstvo tolerancie. Príklad tohto štádia vidíme v tom, keď Mohamed a jeho stúpenci boli prenasledovanou menšinou v Mekke (k tomuto viď 1, 2, 3, 4 - pozn. prekl.). Keďže moslimovia boli počtom úplne prevýšení, zjavenia, ktoré Mohamed dostal počas tohto štádia (napr. "Vy máte svoje náboženstvo a ja svoje náboženstvo mám."), vyzývali na náboženskú toleranciu (čo však neplatí o tomto konkrétnom verši, ako vyplýva z jeho historického kontextu, hoci sa to na prvý pohľad môže zdať - pozn. prekl.) a vyhlasovali budúci trest (skôr než pozemský trest) pre neveriacich.

ŠTÁDIUM DRUHÉ - Keď je dostatok moslimov a zdrojov na obranu islamskej komunity, moslimovia sú vyzvaní na obranný džihád. Takže keď Mohamed vytvoril spojenectvá s rôznymi skupinami mimo Mekky a moslimská komunita sa stala dostatočne veľkou na začatie boja, Mohamed dostal zjavenie zaznamenané v Koráne 22:39-40:

A tým, ktorí chcú, je dovolené, aby bojovali kvôli tomu, že im bolo ukrivdené. A Boh veru je schopný poskytnúť im pomoc, tým, ktorí boli bezprávne vyhnaní zo svojich domovov jedine preto, že hovorili: "Pánom naším je Boh!"...

Hoci moslimovia na Západe často predstierajú, že islam povoľuje len obranný boj, neskoršie zjavenia ukazujú čosi iné.

ŠTÁDIUM TRETIE - Keď moslimovia vytvoria väčšinu a dosiahnu v oblasti politickú moc, je im prikázaný útočný džihád. Preto, keď boli Mekka a Arábia pod Mohamedovou kontrolou, prijal výzvu na boj proti všetkým neveriacim. V súre 9:29 sa dočítame:

Bojujte proti tým, ktorí neveria v Boha ani v Deň posledný a ktorí nezakazujú to, čo zakázal Boh a jeho posol a ktorí neuctievajú náboženstvo pravdy, z tých, ktorým sa dostalo Písma pokiaľ nedajú poplatok priamo vlastnou rukou pociťujúc pokoru.

Všimnite si, že tento verš neprikazuje moslimom, aby bojovali proti utlačovateľom, ale aby bojovali proti tým, ktorí neveria v islam (vrátane ľuďom knihy, "tým, ktorým sa dostalo Písma" - Židom a kresťanom).

Nie je prekvapením, že podobné príkazy nájdeme v najdôveryhodnejších islamských zbierkach hadísov (tradícií obsahujúcich Mohamedovo učenie).

Sahíh Bucharí 6924 - Mohamed povedal: "Bolo mi prikázané bojovať proti ľuďom dovtedy, kým nepovedia: La ilaha illallah (nikto nemá právo byť uctievaný okrem Alláha), a ktokoľvek povedal La ilaha illallah, tomu Alláh ochráni jeho majetok a jeho život predo mnou." (zrejme sa tým myslí hadís Sahíh Bucharí 1.8.387 - pozn. prekl.)

Sahíh Muslim 30 - Mohamed povedal: "Bolo mi prikázané bojovať proti ľuďom dovtedy, kým nevyhlásia, že niet iného boha okrem Alláha."

Tu je opäť vidieť, že kritériom na boj proti ľuďom je ich veria v niečo iné než islam.

Potom je jasné, že keď moslimovia nadobudnú moc, mierumilovné verše Koránu sa abrogujú veršami prikazujúcimi moslimom bojovať proti ľuďom na základe ich presvedčenia. Toto uznávajú najväčší islamskí učenci. Napríklad, Ibn Kathir (najväčší islamský komentátor Koránu) zhrňuje tretie štádium nasledovne: "Preto by všetci ľudia sveta mali byť pozvaní k islamu. Ak to niekto z nich odmietne, alebo odmietne platiť džízu, treba proti nemu bojovať, kým nebude zabitý."

III. KEĎ MOSLIMOVIA DOSIAHNU TRETIE ŠTÁDIUM

Abrogácia tiež vysvetľuje zmenu postojov týkajúcich sa Židov a kresťanov v Koráne. Hoci moslimovia majú byť voči Židom a kresťanom priateľskí, keď sú prečíslení, islamské stanovisko sa mení, keď moslimovia dosiahnu tretie štádium, lebo v tom bode majú Židia a kresťania uznať svoj podradný status a platiť džízu (poplatok odvádzaný moslimom výmenou za to, že ich moslimovia nezabijú). Zvážte niektoré z Mohamedových neskorších učení o kresťanoch a Židoch:

Korán 5:51 - Vy, ktorí veríte! Neberte si Židov a kresťanov za priateľov, lebo oni sú si priateľmi jedni druhým. Ktokoľvek z vás sa s nimi priatelí, ten sa stane jedným z nich a Boh veru nepovedie ľud nespravodlivý.

Korán 9:30 - A hovoria Židia: "Uzajr je syn Boží!" A hovoria kresťania: "Mesiáš je syn Boží!" To sú ich slová prednesené ich vlastnými ústami. Napodobňujú tak reč tých, ktorí pred nimi boli neveriacimi. Nech Boh proti nim bojuje! Do akej lži to upadli!

Sahíh Muslim 4366 - Mohamed povedal: "Vyženiem Židov a kresťanov z Arabského polostrova a nenechám tu nikoho okrem moslimov."

Al-Adab al-Mufrad 1103 - Mohamed povedal: "Nezdravte sa ľuďom knihy prví. Zatlačte ich k najužšej časti cesty."

Netreba ani hovoriť, že toto učenie sa ťažko dá považovať za mierumilovné alebo tolerantné.

IV. MOSLIMOVIA NA ZÁPADE

Keďže Mohamed očividne prikázal svojim stúpencom bojovať proti neveriacim (jednoducho za to, že sú neveriaci), prečo to moslimovia na Západe popierajú? Tu sa musíme obrátiť na súru 3:28, ktorá hovorí:

Nech si veriaci neberú neveriacich za priateľov namiesto veriacich! Kto tak učiní, nedostane sa mu od Boha ničoho, jedine v prípade, že by ste sa od nich obávali nejakej hrozby.

Podľa tohto verša (ktorý využíva variant slova takíja, čo znamená "zatajenie"), moslimovia nemajú povolené priateliť sa s neveriacimi. Ak sa však moslimovia cítia byť ohrození silnejším protivníkom, majú povolené predstierať, že sú priateľskí. Ibn Kathir to komentuje: "V tomto prípade majú takí veriaci povolené preukazovať priateľstvo navonok, no nikdy nie vo vnútri." Abú Darda, jeden z Mohamedových spoločníkov, to povedal takto: "Smejeme sa do tváre určitých ľudí, hoci naše srdcia ich preklínajú."

Je islam náboženstvo mieru? Nie. Islam je náboženstvo, ktoré predstiera, že je mierumilovné, keď sú moslimovia prislabí na to, aby vyhrali vojnu. Samozrejme, existuje mnoho moslimov, ktorí nie sú násilní. Mnohí moslimovia na Západe milujú mier a toleranciu. Ale oni tieto hodnoty nezískali z islamu. Získali ich zo Západu, a teraz islam opätovne vykladajú na základe svojich západných hodnôt. Oddaní moslimovia však môžu byť len v dvoch možných situáciách: (1) boj proti neveriacim, a (2) predstieranie mierumilovnosti počas prípravy na boj proti neveriacim. Tak či onak, vždy je cieľom boj proti nemoslimom a dobýjanie sveta v mene Alláha.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama