Džihád dnes

28. února 2017 v 14:38 | Islamoklast |  Džihád

Arabské slovo džihád sa široko rozšírilo v médiách po celom svete. Od 90-tych rokov boli rôzne krajiny vo svete svedkami početných teroristických útokov spáchaných moslimami, sami seba nazývajúcimi "bojovníci džihádu" - z ktorých najsmrteľnejší bol útok na Svetové obchodné centrum v New Yorku 11. septembra 2001. Ale čo presne je týmto pojmom džihád, ktorý má taký veľký vplyv na život v dnešnom svete?


(niektoré z iných útokov boli bombový atentát na Svetové obchodné centrum 26. februára 1993, zavraždenie amerických diplomatov v Pakistane v marci 1995, bombový atentát na saudskú vojenskú základňu v Rijáde v novembri 1995, bombový útok na americké kasárne v saudskom meste Dahrán v júni 1996, dvojitý bombový atentát na americké veľvyslanectvá v Nairobi a Dal Al-Salám v auguste 1998, útok na loď U.S.S. Cole blízko Adenu v októbri 2000, bombové útoky v Madride v marci 2004, bombové útoky v Londýne v júli 2005 a smrtiace bombové atentáty v turistickom rezorte na Bali v roku 2002 a 2005.)

Význam slova džihád

Začnime s významom slova džihád tak, ako ho chápu "obyčajní" súčasníci hovoriaci arabsky (a tiež moslimovia, ktorí nie sú Araby) - zmieňujem význam slova v "bežnom jazyku", aby som použil britský právny pojem, alebo v tom, čomu židovské ságy hovoria "jazyk obyčajných ľudí". V jazyku obyčajných ľudí džihád znamená vojnu proti nepriateľom islamu. Keďže táto interpretácia často vzbudzuje kontroverziu alebo námietky v radoch akademických odborníkov, uvediem tu doslovný preklad, čo sa o pojme džihád hovorí v štandardnej učebnici 11. ročníka používanej v Jordánsku a Palestínskej autorite:

"Džihád je islamský pojem rovnajúci sa slovu "vojna" v iných krajinách. Rozdiel je, že džihád je (vojna) v záujme vznešených a ušľachtilých cieľov a pre Alláha... kým vojny ostatných krajín sú vojnami zla v mene okupácie krajiny a zaberania prírodných zdrojov a pre ostatné materialistické ciele a prízemné túžby."

Treba poznamenať, že doslovný význam slova džihád nie je "vojna". Džihád je podoba slovesa džahada, ktoré znamená "bojovať", "snažiť sa", prevedená na podstatné meno. Učebnica, z ktorej je citát prevzatý, uvádza túto etymologickú informáciu, ale zdôrazňuje - a to je pre toto skúmanie relevantné - akceptovaný význam slova v moslimskej kultúre a histórii a samozrejme jeho akceptovaný význam dnes (Džihád sa nemusí vzťahovať len na skutočnú vojnu, ale tiež na boj medzi dobrom a zlom v ľudskej duši. Toto metaforické pochopenie džihádu rozvinuli súfisti, moslimskí mystici, v deviatom storočí na základe hadísu (ústnej tradície) proroka Mohameda. Na základe tohto hadísu bol duchovný džihád pomenovaný "väčší džihád" (al-džihád al-akbar), kým džihád na bojisku bol pomenovaný "menší džihád" (al-džihád al-asghar). Toto pochopenie džihádu však nenahradilo pôvodné, historické pochopenie pojmu, ktorý znamená vojnu proti neveriacim ako povinnosť každého moslima.).

Miesto džihádu v moslimskom svetonázore

Aby sme správne pochopili miesto džihádu v moslimskom svetonázore, je dôležité mať na mysli, že islam je od svojho začiatku nie len náboženstvom, ale politickým spoločenstvom - obcou islamu (ummat al-islam). Mohamed nebol len prorok oznamujúci slovo božie, ale politický vodca a vojenský veliteľ. Preto sa akékoľvek víťazstvo armády moslimského štátu nad nemoslimami vníma ako víťazstvo pre islam samotný. Podľa islamu, Alláh sľúbil moslimom víťazstvo a nadradenosť nad všetkými ostatnými náboženstvami na celom svete. Alláh potvrdil toto posolstvo bitkou o Badr počas Ramadánu roku 624, v ktorej 300 moslimských bojovníkov pod Mohamedovým velením porazilo armádu kmeňa Kurajšovcov o sile 950 mužov - čo bol vojenský čin, ktorý hral dôležitú rolu v utváraní islamského uvedomenia (V moslimskej tradícii Ramadán nie je len mesiacom pôstu, ale mesiacom víťazstva. Vo vojne v októbri 1973 bolo kódové označenie egyptsko-sýrskej ofenzívy, ktorá sa začala v desiaty deň Ramadánu v moslimskom roku 1393 "Operácia Badr" podľa víťaznej bitky o Badr. Vojna samotná sa v arabčine nazýva Ramadánová vojna (harb ramadhán)).

Toto víťazstvo nebolo ojedinelou udalosťou. Bolo skôr zvestovateľom pôsobivých sérií víťazstiev, ktoré viedli k vzostupu moslimského impéria siahajúceho od Indie po Atlantický oceán. A tak sa predstava islamskej nadradenosti zakorenila do moslimského náboženského uvedomenia. "Islam je nadradený a nedá sa prekonať" - tento citát, prisudzovaný prorokovi Mohamedovi, odráža moslimský cit pre nadradenosť a toto sebaponímanie zostalo neotrasené po mnoho storočí, aj keď ho už politická a vojenská realita nepodporovali.

Podľa tradičného moslimského názoru je ľudstvo teda rozdelené do dvoch skupín: stúpenci islamu, ktorí sa nazývajú "veriaci", a všetci nemoslimovia, ktorí sa nazývajú "neveriaci". Povinnosťou moslimov je propagovať jedinú pravú vieru - islam - po celom svete. Pokiaľ neveriaci odmietnu prijať islam, džihád je prostriedkom na ich porážku.

Medzi neveriacimi islam rozlišuje dve hlavné skupiny: modlári alebo polyteisti (ktorým sa po arabsky hovorí al-mušrikun - tí, ktorí umiestňujú iných vedľa Alláha) a "Ľudia Knihy" (ahl al-kitáb), to znamená Židia a kresťania. Islam uznáva, že Židia a kresťania dostali božské zjavenie a božské zákony (preto "Ľudia Knihy"), ale zastáva názor, že prekrútili slovo božie a sväté evanjeliá a sú teda neveriacimi.

Ľuďom Knihy je v islame daný zvláštny status a ich osud je iný ako osud polyteistických neveriacich. Moslimovia majú nariadené bojovať proti nim kým buď neprijmú islam alebo nesúhlasia s platením dane z hlavy (džíza). Základ pre jednanie s nimi je predpísaný v Koráne vo "verši o džíze": "Bojujte proti tým, ktorí neveria v boha a v deň posledný a nezakazujú to, čo zakázal boh a jeho posol, a ktorí neuctievajú náboženstvo pravdy, z tých, ktorým sa dostalo Písma pokiaľ nedajú poplatok priamo vlastnou rukou a sú ponížení." (Korán 9:29) Platením džízy Ľudia Knihy naznačujú, že sa podriaďujú moslimskej vláde a prijímajú status ochraňovaných ľudí, v arabčine zvaných ahl al-dhimma (Treba poznamenať, že jestvuje významný rozpor medzi moslimským právom a tým, čo väčšina moslimských vodcov urobila v praxi. Ďalekosiahle moslimské dobytia priviedli obrovské množstvo ľudí rôznych regiónov - nie len Židov a kresťanov - pod moslimskú vládu a všetkým bol udelený status dhimmí. Moslimskí učenci našli zámienky, ktoré toto umožnili, čím udelili náboženské ospravedlnenie pre to, čo bolo v podstate praktickou nevyhnutnosťou.).

Tak ako je ľudstvo rozdelené na dve skupiny - na veriacich a neveriacich - svet samotný je tiež rozdelený na dom islamu (dar al-islam), menovite oblasť pod moslimskou vládou, a dom vojny (dar al-harb), vzťahujúci sa na všetky krajiny, ktoré ešte nie sú pod moslimskou vládou a ktoré musia byť dobyté mečom, t.j., prostredníctvom džihádu.

Avšak džihád, hoci je dôležitý, sa nepovažuje za osobnú povinnosť (fard'ain) každého jedného moslima. V tomto sa odlišuje od "piatich pilierov islamu" - vyznania viery (šaháda), modlitba, pôst, púť do Mekky a platenie zakátu (almužny) - ktoré sú osobnými povinnosťami každého jednotlivého veriaceho. Podľa šaríe je džihád kolektívnou povinnosťou (fard kifaja) moslimskej obce, alebo spoločenstva, ako celku. Je to moslimský vládca kto rozhoduje, kedy a proti komu sa vyhlási džihád. Keď moslimský vládca vyhlási džihád, stáva sa osobnou povinnosťou pre tých, ktorým nariadi zúčastniť sa vojny.

Je len jedna situácia, kedy sa džihád stáva osobnou povinnosťou každého jedného moslima aj bez rozkazu od moslimského vedenia - menovite, keď nemoslimovia zaútočia na moslimov alebo prepadnú moslimskú krajinu. Bin Ládin a stúpenci extrémistického islamu tvrdia, že toto je dnešná situácia: na islam sa útočí, fyzicky aj ideologicky. Neveriaci - kresťania a Židia - prepadávajú krajiny islamu: Saudskú Arábiu, Palestínu, Čečensko, Irak a Afganistan. Preto zastávajú názor, že vedenie džihádu sa stalo osobnou povinnosťou všetkých moslimov, nech už sú kdekoľvek.

Ani v súčasnosti, keď sa rovnováha moci naklonila rozhodne proti moslimom a v prospech európskych štátov, džihád nezmizol z povedomia moslimov. Predstava, že akákoľvek konfrontácia medzi moslimami a nemoslimami predstavuje džihád, bola tak hlboko zakorenená v myslení moslimov, že moslimskí vládcovia severnej Afriky na začiatku 19. storočia hovorili aj o akciách moslimských pirátov - ktorí útočili na lode "neveriacich" z prístavov na severoafrickom pobreží - ako o džiháde.

Dovoľte mi vymenovať niekoľko vojenských konfliktov medzi moslimami a európskymi silami počas 19. storočia, ktoré moslimská strana definovala ako džihád: v roku 1830 alžírsky vodca 'Abd Al-Kadr bin Muhji Al-Dín vyhlásil džihád na francúzskych votrelcov, v polovici 19. storočia dagestanský vodca Šamil zahájil (čiastočne úspešnú) vojnu džihádu proti silám cárskeho Ruska, v roku 1881 sudánsky Mahdí vyhlásil džihád na Britov, v roku 1912 šejk Sajjíd Ahmad Al-Sanúsí vyhlásil džihád proti Talianom v Líbyi a v roku 1914, keď sa Osmanská ríša zapojila do vojny po boku Nemecka a Rakúska, sultán Mohamed V. vyhlásil džihád na mocnosti Dohody, hoci to očividne nespôsobilo, že by sa všetci moslimovia sveta pridali k Osmanskej ríši v jej vojne proti Anglicku, Francúzsku a Rusku.

Sebaobetovanie pre Alláha

Džihád je očividne úzko spojený s pojmom sebaobetovania v boji pre Alláha (šaháda). Šaháda znamená "mučeníctvo" a ktorýkoľvek moslim, ktorý je zabitý v priebehu vojny s nemoslimami, je šahíd (mučeník), či už bol zapojený do aktívneho boja alebo nie (V záujme presnosti treba poznamenať, že slovo šaháda má tri významy: a)"svedectvo" alebo "svedčiť", b)islamské vyznanie viery, c)sebaobeta v boji pre Alláha, to znamená, mučeníctvo, známe tiež ako "väčšia šaháda".). Každý moslimský muž, žena alebo dieťa, ktoré zomrelo priamo alebo nepriamo kvôli skutkom nepriateľov islamu, je šahíd. Aktívne venovanie sa džihádu a usilovanie sa o mučenícku smrť (istišhád) je zvlášť chvályhodné.

Ochota obetovať sa v boji nie je nijaká maličkosť a koránové verše pojednávajúce o vojne v mene Alláha (al-džihád fi sabíl Alláh) odrážajú fakt, že Mohamedovi bojovníci v raných dňoch islamu sa často zdráhali riskovať svoje životy, preto ich Alláh karhá: "Vy, ktorí veríte! Čo je s vami, že keď je vám povedané: 'Vytiahnite do boja na ceste božej!', ste ako prikovaní k zemi? Čo sa vám páči viacej život na tomto než na onom svete? Veď užívanie života pozemského je nepatrné oproti užívaniu v živote budúcom!" (Korán 9:38). Odmena sľúbená tým, ktorí sa obetujú pre Alláha, je jedným zo spôsobov na prekonanie prirodzeného strachu zo smrti: "A boh veru kúpil od veriacich ich osoby i ich majetky s tým, že im budú dané záhrady..." (Korán 9:111). Navyše, Korán zdôrazňuje, že tí, ktorí obetovali svoje životy v mene Alláha, nie sú skutočne mŕtvi: "A nepokladaj tých, ktorí na ceste božej boli zabití, za mŕtvych! Naopak, oni sú živí a u pána svojho odmenu svoju užívajú." (Korán 3:169).

Korán nie len sľubuje mučeníkovi odmenu na druhom svete; niekoľko súr v Koráne obsahuje opisy pôžitkov raja - jedlo, nápoje a krásne ženy. Moslimskí tradicionalisti a komentátori tieto opisy rozviedli do veľkých podrobností, čím poskytli napríklad podrobnosti o fyzickej a duchovnej charakteristike čiernookých panien raja (V Koráne sa im hovorí hur 'ayn. Islamskí učenci a komentátori dopodrobna diskutovali o tomto výraze a panuje všeobecný súhlas, že panny majú široké, čierne oči.). Každý muž, ktorý vstúpi do raja, je odmenený 72 takými nevestami.

Rozlíšenie mučeníkov od ostatných moslimov spočíva primárne v skutočnosti, že im je zaručená výsada raja: skutok padnutia v boji pre Alláha zmýva každú krivdu alebo hriech, ktorý spáchali počas svojho života. Navyše, šahíd vstupuje do raja hneď, bez znášania "múk hrobu" (adhab al-kabr), kým obyčajný moslim, ktorý nemá výsadu zomrieť ako mučeník, musí čakať na Deň súdu, a až potom - za predpokladu, že bol dostatočne počestný - sa pred ním otvoria brány raja.

Nasledujúce výňatky ukazujú, aké presvedčivé je presvedčenie v pôžitky, ktoré čakajú mučeníka na druhom svete:

Al-Risala, hlásna trúba Hamasu, zverejnil posledné vyhlásenie Sa'ída Al-Hutárího, teroristu, ktorý 1. júna 2001 spáchal samovražedný atentát blízko delfinária v Tel Avive. Al-Hutárí hovorí: "Premením svoje telo na kusy a bomby, ktoré budú prenasledovať synov Sionu, vyhodia ich do vzduchu a spália zvyšky (ich tiel)." Oslovujúc svojich rodičov, hovorí im, aby neoplakávali jeho smrť, hovoriac, "Nič nie je úžasnejšie než obetovať svoju dušu pre Alláha na palestínskej pôde. Matka, vydaj zo seba krik radosti, otec a bratia, rozdajte sladkosti. Váš syn očakáva svoje zasnúbenie s pannami raja." Skutočne, po smrti šahída rodina nevztyčuje "smútočný stan", ale usporadúva oslavu podobnú svadobnej oslave: podávajú sa sladkosti a matka "ženícha" vykrikuje od radosti.

Správy v palestínskej tlači podobne odrážajú prijímanie týchto presvedčení ako známu a uznávanú skutočnosť. Novinár Nufúz Al-Bakrí napríklad informoval o smrti šahída Waela 'Awwáda nasledovne: "Matka Waela 'Awwáda z Dir Al-Baláh nikdy neplánovala usporiadať druhú svadbu pre svojho najstaršieho syna potom, ako sa oženil so svojou snúbenicou Mijadou 10. augusta 2001 počas jednoduchého obradu, ktorého sa zúčastnila len rodina. Ale Waelov skutočný svadobný deň prišiel včera, keď ho anjeli (Alláha) milosrdného oženili, spolu s (ostatnými) mučeníkmi, s čiernookými (pannami), kým všade okolo sa vznášali výkriky radosti, o ktorých snívala jeho matka v deň jeho svadby (s jeho snúbenicou)."

Predstaviteľ Hamasu Ašraf Savaftah o obrade vzdania úcty 'Izzovi Al-Dín Al-Masrímu, ktorý vykonal samovražedný bombový atentát v pizzerii Sbarro v centrálnom Jeruzaleme v auguste 2001, povedal: "Jeho príbuzní rozdali sladkosti. Prijali svojho syna ako ženícha, ktorý sa oženil s čiernookými (pannami), nie ako niekoho, kto bol zabitý a uložený do zeme."

Strýko Nassíma Abú 'Asího, ktorý zomrel pri pokuse o teroristický útok, povedal, že kedykoľvek sa Nassíma opýtali, prečo sa neoženil, vždy odpovedal, "Prečo by som sa zriekal čiernookých (panien), aby som sa oženil so ženou z hliny (t.j. z mäsa a kostí)?"

Vodca Hamasu 'Isma'íl Abú Šanáb raz zahraničnému reportérovi vysvetlil: "Toto je súčasť islamskej viery. Človek, ktorý zomrie smrťou mučeníka, je odmenený (v raji). Ak šahíd, ktorý zomrel pre Alláha, sníva o čiernookej panne, dostane ju."

Deti sa vo vzdelávacom systéme Hamasu, začínajúc v škôlke, učia, že mučeníci sú odmenení 72 pannami v raji. Po precestovaní škôl Hamasu v Gaze Jack Kelly z amerického denníka USA Today napísal, že v jednej z tried, ktoré navštívil, 11-ročný chlapec rečnil pred triedou a povedal: "Premením moje telo na bombu, ktorá roztrhá telá sionistov, synov opíc a prasiat... Roztrhám ich telá na kusy a spôsobím im viacej bolesti, než si kedy vedeli predstaviť." Učiteľ zareagoval slovami, "Nech ti panny dajú potešenie!" 16-ročný mladík Kellymu povedal, že "väčšina chlapcov nemôže prestať myslieť na panny raja."

Teroristi, ktorí spáchali útoky z 11. septembra, taktiež verili, že čiernooké panny patria k odmenám, ktoré ich očakávajú v raji. List s inštrukciami nájdený vo vozidle Navafa al-Hazmího obsahoval dve zmienky o neskúsených pannách: "...Neprejavujte známky nepríjemného pocitu úzkosti, buďte uvoľnení a šťastní. Buďte si istí, že vykonáte operáciu, po ktorej Alláh túži a ktorú on schvaľuje. Keď príde čas, ak Alláh dá, budete si užívať panny raja... Vedzte, že raj je ozdobený najkrajšími ozdobami v očakávaní vášho príchodu, a že čiernooké (panny) vás volajú..."

Hlavný muftí polície Palestínskej autority, šejk 'Abd Al-Salám Abú Šuchajdam, tiež spomenul panny ako jednu z odmien mučeníka: "Od chvíle, kedy preleje prvú kvapku krvi, necíti bolesť svojich rán a sú mu odpustené všetky jeho hriechy; vidí svoje miesto v raji; je ušetrený múk hrobu a veľkej hrôzy Súdneho dňa; ožení sa s čiernookými (pannami); ručí za 70 členov svojej rodiny; dostane korunu cti, vykladanú drahocenným kameňom, ktorý má väčšiu hodnotu než celý tento svet a všetko na ňom." Fráza "ručí za 70 členov svojej rodiny" sa vzťahuje na inú odmenu mučeníka, menej známu než čiernooké panny, no napriek tomu veľmi významnú: šahíd má dovolené priviesť do raja 70 svojich príbuzných, podľa vlastného výberu a odporúčania. Táto výnimočná výsada prepožičiava šahídovi prestíž a jeho rodine zvláštny status.

Posledné vyhlásenie Hanádího Džaradáta, ktorý vykonal samovražedný bombový atentát v reštaurácii Maxim v októbri 2003, vrhá svetlo na vnímanie mučeníctva vo všeobecnosti, no najmä na tento aspekt mučeníkovej odmeny. Tento dokument, zverejnený na webstránke Palestínskeho islamského džihádu, znie nasledovne:

"Velebený (t.j. Alláh) povedal (v Koráne): 'A nepokladaj tých, ktorí na ceste božej boli zabití, za mŕtvych! Naopak, oni sú živí a u pána svojho odmenu svoju užívajú' (Korán 3:169). Vskutku, Alláhove slová sú pravdivé.

Moja drahá rodina, ktorú Pán sveta odmení ako sľúbil nám všetkým vo svojej svätej knihe... Alláh sľúbil raj tým, ktorí vytrvajú vo všetkom, čo im on priniesol - a raj je príbytkom dobrým.

Preto sa spoliehajte na moju obetu v očakávaní odmeny, ktorú (vám) Alláh, nech je chválený a velebený, udelí v posmrtnom živote. (Môj život) nie je priveľkou obetou pre náboženstvo Alláhovo. Vždy som veril v to, čo sa hovorí vo svätom Koráne, a túžim po riekach raja, a túžim vidieť nádherné svetlo Alláhovej tváre. Túžim po všetkom tomto odkedy mi Alláh poskytol vedenie..."

Výraz "spoliehajte sa na moju obetu v očakávaní odmeny, ktorú (vám) Alláh... udelí v posmrtnom živote" sa v Džaradátovom liste opakuje štyri krát - oslovujúc svoju rodinu, svojich milovaných, svojho otca a svoju matku. Tento výraz - odkazujúci na zvláštne výsady prepožičané šahídovej rodine - je známy a jasný každému moslimovi.

Kultúra smrti

16. februára 2003 zverejnila islamistická webstránka obsah audiokazety kázne Usámu bin Ládina. Kázeň prirodzene vytvorila v médiách rozruch. Zvláštna pozornosť sa venovala poslednej vete, ktorá bola zvlášť podivná a trochu znepokojujúca. V tejto vete bin Ládin citoval zopár riadkov z básne:

"Ó Pane, keď smrť príde, nech nie je na márach pokrytých zelenými závojmi,
Môj hrob nech je radšej v bruchu orla, pokojného na nebi, medzi vznášajúcimi sa orlami."

(Máry - drevené nosidlá na rakvu - pozn. prekl.)

V médiách sa objavili rôzne komentáre odborníkov z rôznych oblastí - ako sú špecialisti na Stredný východ, experti z rozviedky, experti na boj s terorizmom a tak ďalej - ktorí predložili rôzne výklady. Niektorí naznačili, že tieto verše narážajú na bezprostredný vzdušný útok po vzore 11. septembra, s orlom symbolizujúcim unesené lietadlo pilotované samovražednými teroristami. Ostatní tvrdili, že orol nesymbolizuje samotný útok, ale cieľ útoku - nie lietadlo, ale Spojené štáty, emblémom ktorých je orol. Niektorí túto kázeň pomenovali "bin Ládinov testament" kvôli jasnému odkazu na vyjadrenú túžbu po pochovaní v "bruchu orla".

Tieto výklady sú však nesprávne. Keď sme my, v MEMRI, preložili celú kázeň, vysvitlo, že bin Ládin nehovoril ani o americkom orlovi ani o unesenom lietadle. Básnik citovaný bin Ládinom túži zomrieť smrťou hrdinu ako šahíd (mučeník) na bojisku a byť zjedený orlom, ktorý ho potom odnesie až do neba, kde sa dostane ku trónu Alláha. Arab z ôsmeho storočia, ktorý je autorom básne, bol členom fanatickej militantnej sekty islamu (citovaným básnikom je Al-Tirimmáh ibn Al-Hakím Al-Ta'i (660-743)).

Spomenul som bin Ládinovu kázeň, aby som zdôraznil dve ústredné charakteristiky súčasného džihádistického islamu. Prvou je identifikácia s ranými generáciami islamu, prvých sto rokov ich islamskej histórie. Nie je možné pochopiť súčasný extrémistický islam, pokiaľ ho nepovažujeme za náboženské hnutie, členovia ktorého sa usilujú nasledovať tradíciu proroka Mohameda a jeho spoločníkov v tejto ranej epizóde islamu. Veria, že ak konajú z viery a pripravenosti pre sebaobetu ako islamskí bojovníci prorokovej doby, zvíťazia nad armádami, ktoré sú im nadradené čo do počtu aj vybavenia. Raný islam - doba ďalekosiahlych dobytí islamu - je príkladná doba islamu a zdroj ich inšpirácie.

Ďalší motív, ktorý prestupuje túto časť bin Ládinovej kázne, je smrť v záujme Alláha. Aj toto je v džihádistickom islame význačný motív, ktorý je zjavný napríklad v motte hnutia Hamas: "Alláh je náš cieľ, posol náš model, Korán naša ústava, džihád naša cesta a mučeníctvo pre Alláha naša túžba". Na koncoročnom obrade v škôlke Hamasu v Gaze deti oblečené do maskáčovej uniformy tento slogan nadšene skandovali.

Islamskí fanatici chvastavo hovoria o svojej "láske ku smrti", ukazujúc rozdiel medzi sebou a svojimi nepriateľmi (konkrétne, Židmi), ktorí milujú život. V tejto súvislosti často citujú slová vyslovené moslimským vojenským veliteľom Chálidom ibn Al-Valídom perzskému veliteľovi v predvečer bitky medzi moslimskou a perzskou armádou: "Privádzam so sebou bojovníkov, ktorí milujú smrť, zatiaľ čo vy milujete život." (Tento historický incident sa objavuje v početných stredovekých moslimských zdrojoch. Tu uvedení verzia je prevzatá z kroniky od Džarír Al-Tabarího (z. 923), z kapitoly opisujúcej udalosti 12. roku po hidžre.)

Reakcia na úpadok moslimskej moci

Zakorenené presvedčenie v moslimskú nadradenosť bolo vážne otrasené počas 19. storočia, kedy Osmanská ríša utrpela sériu porážok kvôli Rusom a keď rôzne krajiny spravované moslimami padli pod nemoslimskú vládu: Alžírsko a Tunisko dobyli Francúzi, Egypt a Sudán Briti a väčšina balkánskych krajín dosiahla nezávislosť od Osmanov. V prvej svetovej vojne bola Osmanská ríša úplne porazená kresťanskými mocnosťami a následne, v roku 1924, turecký reformistický sekulárny vodca Kemal Ataturk zrušil kalifát. V očiach moslimov to vyzeralo tak, že história sa odchýlila od svojho predurčeného smeru (Úpadok Osmanskej ríše bol zdĺhavý proces, ktorý sa začal dávno predtým, než si ho osmanské elity uvedomili. Nepochybne, už začiatkom 18. storočia, v dôsledku Karlovického mieru z roku 1699, si Osmania nemohli neuvedomiť, že rovnováha moci medzi moslimským a kresťanským svetom sa posunula proti nim a že reforma v systéme je preto nevyhnutná. Avšak pocit krízy sa medzi moslimskými elitami nerozšíril až do prelomu 19. storočia.).

Bolo to znepokojivé poznanie, že moslimská moc je podradná voči európskej, západnej alebo kresťanskej (nech už je "druhá strana" vnímaná akokoľvek), čo tvarovalo názor súčasných moslimských intelektuálov, tak extrémistických ako aj umiernených. Otázka, ktorej čelili a stále čelia arabskí intelektuáli a politickí vodcovia je, ako by mohli Arabi, ktorí predstavujú srdce islamu historicky aj ideologicky, opäť získať svoje právoplatné miesto v histórii.

Ideologické a politické odpovede na túto otázku sú dvojakého druhu. Po prvé, sú tu odpovede predložené islamistickou myšlienkovou školou. Islamisti tvrdili, že úpadok v moslimskej moci nepochádza z nijakej chyby v islame, ale skôr z faktu, že moslimovia islam opustili. Ich krátkym vyjadrením všeobecnej pravdy bolo: "V islame niet chyby; na vine sú moslimovia." Podľa nich, keď sa moslimovia vrátia k pôvodnému, čistému islamu, všetky neduhy moslimskej spoločnosti zmiznú a moslimská obec, vedená Arabmi pod práporom islamu, bude v pozícii na naplnenie svojho historického poslania. Vyzývajú na návrat k islamu raných generácií, v arabčine známych ako al-salaf. Tento prúd sa preto nazýva "saláfistický islam". Saláfistický prúd je v arabskom svete zastúpený dvomi hnutiami: prvým je wahábizmus, založený Mohamedom ibn 'Abd al-Wahhábom (1703-1792) uprostred 18. storočia, ktoré je dominantnou školou islamu v Saudskej Arábii; druhým je Moslimské bratstvo, založené v roku 1928 v Alexandrii v Egypte, ktoré má dnes pobočky tiež v iných arabských krajinách.

Odpovede odlišného druhu predložila nacionalistická myšlienková škola (je významné, že pojem nacionalizmu ako základu pre kolektívnu identitu prišli do islamu zo západnej kultúry.). Predstava nacionalizmu zapustila korene v arabskom svete vo všeobecnosti a v Egypte zvlášť v dvoch rôznych podobách: miestny nacionalizmus, definovaný krajinou, a panarabský nacionalizmus, založený na jednote jazyka a kultúry naprieč arabským svetom. V zápase medzi miestnym, štátnym nacionalizmom a panarabským nacionalizmom má ten druhý omnoho silnejšiu príťažlivosť, a to kvôli blízkemu spojeniu medzi arabskou identitou a islamom. Zástancovia panarabizmu verili, že zjednotenie všetkých Arabov by arabským krajinám umožnilo znovu získať svoje právoplatné miesto v histórii. Vplyv panarabizmu vzrástol po druhej svetovej vojne a vrchol dosiahol v 50-tych a 60-tych rokoch. Arabský socializmus Gamála 'Abd Al-Násira a hnutie Baas sa zakladali na predstave panarabského nacionalizmu ako základu kolektívnej identity Arabov. Ideologické a politické rozdiely medzi nacionalistami na jednej strane a saláfistami na strane druhej (wahábistami aj Moslimským bratstvom) boli obrovské.

Saláfizmus - tak wahábistický ako aj v prevedení Moslimského bratstva - odvodzuje svoju inšpiráciu z diela Ibn Tajmíjju, učenca zo 14. storočia, ktorý vyzýval na vyčistenie islamu od všetkých nečistôt, zdôrazňujúc ústrednosť džihádu ako osobnej povinnosti každého jedného moslima v časoch, keď je islam v ohrození. Podľa Ibn Tajmíjji, moslimský panovník, ktorý spácha vážne hriechy alebo uplatňuje zákony votrelcov (t.j. neislamské zákony), nie je lepší než odpadlík (murtadd) a mal by byť zabitý. Preto je vojna proti takým panovníkom náboženskou povinnosťou, a to džihádom (Hoci všetci saláfisti považujú Ibn Tajmíjju za náboženskú autoritu a zdroj inšpirácie, nie všetci z nich si vykladajú povinnosť džihádu rovnako. Najväčšie rozdiely sa týkajú ich vnímania džihádu v rámci islamskej obce, t.j. džihádu proti moslimským vodcom.).

Šesťdňová vojna z roku 1967, s ktorou prišiel kolaps Násirovej vízie, bola pre Arabov skazonosnou udalosťou: totálnou porážkou, ktorá prirodzene mala náboženský vplyv. Pokiaľ ide o Moslimské bratstvo a ostatných islamistov, kolaps arabských armád, hoci bol znepokojivý, bol pochopiteľný a dokonca oprávnený. V ich očiach to bol trest Arabov za opustenie islamu a poskytol príležitosť pre pokánie a nápravu. Pre Moslimské bratstvo a ostatných islamistov vojenský debakel z roku 1967 - ešte viac než porážka z roku 1948 - dokázal bezcennosť sekulárneho arabského nacionalizmu, Násiristického a tiež Baasistického. Heslo "Islam je riešenie" bolo teraz vyhlasované s väčšou silou. Ale cesta ku uskutočneniu tohto hesla sa zatiaľ nenašla. Islamisti mali obrovské ťažkosti žiť v súlade so svojimi vlastnými ideálmi, keď prišlo na džihád proti neveriacim vnútri a mimo moslimského sveta. Pre privodenie návratu džihádu boli potrebné jedinečné historické okolnosti.

Návrat džihádu

Prevzatie americkej diplomatickej misie v Teheráne a zajatie Američanov iránskymi študentmi 4. novembra 1979 uvítal celý moslimský svet ako víťazstvo islamu nad neveriacimi. Iránskym študentom sa podarilo ponížiť veľkú americkú superveľmoc - a tým potvrdili presvedčenie islamistov, že ak moslimovia budú konať nebojácne v mene islamu, mohli by poraziť neveriacich. Skutočnosť, že to bolo víťazstvo šiitov, menšinovej skupiny v islamskom svet, neubralo z pocitu úspechu medzi moslimami vo všeobecnosti. Vo veľkom rozdelení sveta na dva tábory - veriacich a neveriacich - existovala takmer všeobecná moslimská solidarita s Chomejního Iránom.

Pre saudský režim však prestíž, ktorú získala islamská revolúcia v Iráne, predstavovala problém. Napokon, je to rodina Saudov, obranca dvoch svätých miest (t.j. Mekky a Mediny), kto by oprávnene mal byť strážcom pravého islamu - to znamená sunnitského islamu v súlade s wahábistickou doktrínou. Z ich pohľadu to boli oni, kto si zaslúžil viesť islamské prebudenie - nie kacírsky šiit ajatolláh Chomejní, ktorého nepovažovali za omnoho lepšieho než neveriaceho. Náboženská aura rodiny Saudov bola politickou výhodou v panarabskej a medzinárodnej aréne a o to viacej v ich vlastnom kráľovstve. Aby zachovali svoj náboženský status, museli vyhrať boj o prvenstvo ako bojovníci za islam po celom svete. Preto v reakcii na výzvu, ktorú predstavovala iránska revolúcia, podnikli Saudi dva kroky: začali džihád proti sovietskej invázii do Afganistanu z roku 1979 a zahájili ďalekosiahlu operáciu na propagáciu islamu.

Aby dosiahli ten druhý cieľ, investovali miliardy dolárov prostredníctvom islamských charít, aby vybudovali mešity a náboženské semináre (madrasy) po celom svete. Očividne, tieto madrasy a mešity boli pre wahábizmus miestom diania, šíriacimi doktrínu Ibn Tajmíjji. Propagácia wahábistického islamu po celom svete slúžila tiež vnútornému účelu, a síce odporovaniu obvineniam z morálnej nedbanlivosti namiereným proti saudskému režimu. Nie je prehnané povedať, že počnúc rokom 1979 existuje na celom svete proces "wahábizácie". Hoci sa tento proces nedá kvantifikovať, jeho účinky sú evidentné u vzdialených moslimských komunít, od Manchesteru po San Diego, od Šanghaja po Oslo.

Sovietsky debakel v Afganistane v roku 1989 bol pre islamizmus veľkým víťazstvom. Desaťročie po Chomejního islamskej revolúcii v Iráne sunnitský islam triumfoval nad neveriacou komunistickou mocnosťou. USA v tom čase verili, že efektívne zmanipulovali islam, aby zasadil úder Sovietom, ale pre islamistov to bola len jedna bitka v globálnej dráme, ktorá sa bude vyvíjať až do konečného víťazstva islamu, ktoré bude zahrňovať porážku USA.

Séria teroristických operácií počas 90-tych rokov signalizovala smer a ciele islamistov: džihád proti "neveriacej mocnosti" - USA.

23. februára 1998 Usáma bin Ládin a štyria z jeho pomocníkov, vrátane Ajmána al-Zavahírího, vydali svoje "Vyhlásenie džihádu proti Križiakom a Židom", čo bolo vyhlásenie totálnej svätej vojny proti USA a ich spojencom. Jedinečný význam tohto vyhlásenia spočíva v skutočnosti, že bin Ládin a jeho spoločníci vyhlásili tento džihád za osobnú povinnosťou úplne každého moslima na celom svete. Svoje rozhodnutie založili na učení stredovekých moslimských autorít, primárne Ibn Tajmíjju, tvrdiac, že okolnosti, ktoré vyhlásenie opisuje, oprávnili toto nezvyčajné rozhodnutie. Vo vyhlásení sa tvrdí: "Zabíjanie Američanov a ich spojencov - tak civilistov ako aj vojenského personálu - je náboženskou povinnosťou pre každého jedného moslima, ktorý ju môže vykonať, v ktorejkoľvek krajine, v ktorej ju môže vykonať."

Islamistický džihád má dva ciele, obidva globálne. Jedným z nich je viesť vojnu proti hlavnej neveriacej veľmoci, USA a všetkým jej spojencom. Izrael a Židia sú v bin Ládinovom vyhlásení džihádu špecifikovaní ako spojenci Ameriky. Vojnu v zálive z roku 1991 prezentuje ako operáciu "križiacko-sionistického spojenectva". Ďalej tvrdí, že jedným z cieľov USA v ich kampaniach na Strednom východe je "pomôcť maličkému židovskému štátu a odpútať pozornosť od skutočnosti, že okupuje Jeruzalem a vraždí moslimov."

Druhým cieľom je zvrhnúť zlé režimy v moslimských krajinách, pretože ich vodcovia sú moslimami len navonok. Je teda náboženskou povinnosťou bojovať proti nim, zvrhnúť ich a nastoliť na ich miesto skutočne islamský režim. Najvyšším cieľom džihádu je zaviesť islam na celom svete ako jediné pravé náboženstvo. Tento základný postoj islamu sa prejavil v bin Ládinovej výzve Američanom, aby prijali islam, v dôsledku čoho ukončia vojnu v Iraku. Bin Ládin Američanom pripomína, že "najväčšou a najnezvratnejšou chybou, ktorej sa môže človek dopustiť na tomto svete, je zomrieť bez podriadenia sa Alláhovi, totiž zomrieť bez prijatia islamu."

Bin Ládinovo vyhlásenie džihádu nie je ojedinelým dokumentom. Podobné výzvy - a dokonca ešte silnejšie - sa pravidelne objavujú na piatkových kázňach, ktoré sú vysielané naživo v arabskej televízii po celom arabskom a moslimskom svete a dokonca i na Západe. Tieto kázne obsahujú výzvy k vraždeniu Židov a Američanov, pretože "Alláh nariadil zabíjanie neveriacich." Z islamistického pohľadu sú moslimovia v neobmedzenej vojne džihádu.

Fenomén džihádu a myšlienku sebaobety v boji pre Alláha (šaháda), ktorá s ňou úzko súvisí, nie je ľahké pochopiť. V niektorých liberálnych demokraciách na Západe sa často tvrdí, že islamský teror v Európe je následkom ekonomických a sociálnych faktorov, ako je frustrácia, nezamestnanosť a ekonomická núdza, ktorými trpia moslimskí imigranti z druhej a tretej generácie v Európe.

Toto vysvetlenie, založené na pojmoch dobre známych sekulárnemu Západniarovi, na prvý pohľad dáva zmysel a je preto ochotne prijímané. Skutočne, mnohí liberálne mysliaci výskumníci a komentátori, ktorí považujú "Západ" za historicky vinný voči Tretiemu svetu, nie sú pripravení prijať vysvetlenie spájajúce teroristické aktivity s džihádom a náboženským extrémizmom, ktorý oni chápu ako znevažovanie islamu. Preto uprednostňujú vysvetlenia, ktoré popierajú alebo aspoň zastierajú spojenie medzi samovražednými teroristickými útokmi a moslimskou identitou ich páchateľov. Problém s takýmto prístupom je, že keď sa pozrieme na profily islamských teroristov v Európe, USA a inde, vidíme, že nepatria k obyvateľstvu, ktorých toto vysvetlenie pripomína, totiž k ľuďom trpiacim nezamestnanosťou a ekonomickou núdzou. Ani páchatelia bombového útoku na vlak v Madride 11. marca 2004, ani 19 členovia Al-Kájdy zodpovední za útoky z 11. septembra neboli nevzdelaní, nezamestnaní mladí muži. Ak neuznáme, že islamistický systém viery je koreňom všetkých týchto skutkov, vôbec nemôžeme pochopiť povahu týchto skutkov alebo motívy ich páchateľov.

Moslimský protest proti džihádistickému islamu

V prechádzajúcich častiach som opísal fenomén súčasného džihádu a jeho raných islamských koreňov. Teraz je nevyhnutné predstaviť obmedzenia jeho moci a vplyvu.

Islamistický terorizmus si získal sympatie v moslimskom svete, ale islamistická výzva na univerzálny džihád mala len obmedzený úspech. Extrémistické islamské organizácie sú všetky tajné a arabské režimy, v záujme sebazáchovy, proti nim bojujú rôznymi spôsobmi - vrátane určitých pokusov delegitimovať ich z islamského náboženského pohľadu. Egyptské a saudské médiá zverejňujú hojné množstvo informácií o boji oficiálne určených klerikov proti extrémistickým islamským skupinám. Bin Ládinova výzva na všeobecný džihád teda jasne nepohla celým moslimským svetom. V skutočnosti ani niektoré z extrémistických hnutí ako je Moslimské bratstvo v Egypte nezastávajú myšlienku globálneho džihádu vedeného tu a teraz a proti všetkým neveriacim, vnútri a vonku (Nátlak na časť egyptských autorít spôsobil, že väčšina členov hnutia Al-Gama'a Al-Islamíjja upustila od svojho tvrdenia, že je povinnosťou každého moslima bojovať proti ktorejkoľvek vláde, ktorá je navonok moslimská no neuplatňuje moslimské náboženské právo.). 1. októbra 2007 saudský muftí šejk Abd Al-'Aziz bin Abdalláh Aal Al-Šejk vydal fatwu zakazujúcu saudskej mládeži zapájať sa do džihádu v zahraničí. Vo fatwe sa tvrdilo, že vydať sa viesť džihád bez poverenia panovníka je vážnym prehreškom a že mladí Saudi, ktorí to urobia, sú uvedení do omylu pochybnými prvkami tak z Východu ako aj Západu, ktoré ich využívajú, aby dosiahli svoje vlastné ciele a ktoré v skutočnosti spôsobujú vážnu škodu Saudskej Arábii, islamu a moslimom. Táto fatwa je jasným príkladom ideologického boja vedeného saudskými autoritami a skupinou wahábistických náboženských učencov proti džihádistickej propagande.

Okrem boja autorít proti tejto propagande je tu pokračujúci ideologický boj vzdelaných kruhov proti extrémizmu v islame všeobecne a proti džihádu s jeho kultúrou smrti zvlášť. Moslimskí myslitelia a spisovatelia, ktorí bojujú za sociálnu a kultúrnu reformu vo svojich krajinách, vyzývajú na zanechanie džihádistickej ideológie a upustenie od pestovania nenávisti voči ostatným náboženstvám a kultúram. Niektorí z týchto reformistických spisovateľov majú jasne sekulárny svetonázor, ako sýrsky filozof Sadík Al-'Azám, alebo arabsko-americká psychiatrička a spisovateľka Wafa Sultán. Väčšina aktívnych reformistických mysliteľov sa však neriadi otvorene sekulárnou doktrínou, ale vyzýva na úpravy v islame, aby zodpovedal súčasnému životu.

Jordánsky historik Dr. Šaker Al-Nabulsí, ktorý žije v USA; saudský generálny riaditeľ televízie Al-Arabíja a bývalý šéfredaktor Al-Šark Al-Awsat 'Abd Al-Rahmán Al-Rašíd; egyptský intelektuál Sajíd Al-Kimní; profesor psychológie na univerzite Al-Zaytúna v Tunisku Ikbal Al-Gharbí; tuniský básnik a aktivista za občianske práva Basit bin Hassán; Ahmad Al-Bagdádí, profesor politológie na univerzite v Kuvajte; sýrsky novinár Nidal Na'isa; bývalý dekan islamského práva na Katarskej univerzite Dr. 'Abd Al-Hamíd Al-Ansárí; a egyptský dramatik 'Alí Salem sú len niektorými z prominentných postáv v ideologickom boji proti džihádistickej kultúre.

Tento ideologický boj - či už ho vedú oficiálni klerici alebo spisovatelia a ostatné nezávislé kruhy - nie je nijakou maličkosťou, pretože džihád je náboženská povinnosť a úctu pre mučeníkov džihádu (šaháda prvej generácie islamu - al-salaf al-sálih) zdieľajú všetci moslimovia. Toto robí ideologický boj proti islamistom, ktorí vyvolávajú autoritu "zbožných predkov", ešte náročnejším. Arabské režimy čelia prirodzenému ideologickému rozporu: na jednej strane ich bezpečnostné sily bojujú proti džihádistickým organizáciám, kým na druhej štátom financované školy a mešity pokračujú v rozširovaní myšlienky džihádu pre Alláha. Konflikt v islame kvôli otázke džihádu je v podstate konfliktom ohľadom cesty, ktorú by moslimské spoločnosti mali nasledovať - buď nepriateľská izolácia a vojna proti všetkému nemoslimskému, alebo integrácia do súčasného sveta.

Menahem Milson je emeritný profesor arabských štúdií na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a predseda MEMRI.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama