Šaría - islamské právo

1. prosince 2016 v 20:10 | Islamoklast |  Šaría

Šaría je islamské právo. Je to náboženský právny systém, ktorý spravuje politické, sociálne a morálne povinnosti veriacich moslimov. Je tým, čo sa myslí pod pojmom "Boží zákon".


Šaría bola odvodená zo sunny - životnej cesty Mohameda, ako je zaznamenaná v hadísoch (tradíciách). Spája rôzne koránové verše a historické príbehy do organizovanej sústavy pravidiel.

Hoci moslimovia ako jednotlivci sa často rozhodujú, ktoré časti šaríe budú nasledovať alebo ignorovať, Korán (33:21) hovorí, že veriaci nie je spôsobilý rozhodovať sám za seba (t.j. nedbať) v akejkoľvek veci, o ktorej už rozhodol Alláh.

Podobne, vláda, ktorá obmedzuje boží zákon akýmkoľvek spôsobom je nepriateľom Alláha a musí sa proti nej bojovať. Nastolenie šaríe je základným cieľom každej islamskej teroristickej skupiny. Keď dôjde k nastoleniu islamského štátu, Korán (9:29) a šaría (o9.8) ukladajú moslimom povinnosť bojovať proti tým Židom a kresťanom, ktorí nekonvertujú alebo neprijmú svoj podradný status.

Túto skutočnosť vynechávajú zástancovia šaríe na Západe, ktorí sa skrývajú za plášť náboženstva a odhaľujú len miernejšie osobné pravidlá (ako sú tie, ktoré sa zaoberajú modlitbou a hygienou). Toto má navodiť dojem, že kritici sú náboženskí fanatici, ktorých skutočný problém je intolerancia kvôli rôznym súborom presvedčení o bohu a uctievaní.

V skutočnosti je šaría otvorene proti náboženskej slobode, slobode svedomia a slobodnej výmene myšlienok. Je násilná, otvorene predpojatá voči nemoslimom, diskriminačná a nekompromisne sexistická. Veľká časť sa zaoberá otroctvom. Nič z tohto sa nezmení po pripojení nálepky "fóbia" alebo inou urážkou kritikov.

Nasledujúce časti zdôrazňujú, čo šaría skutočne hovorí o dôležitých záležitostiach. Odkazy sú na klasický manuál, Opora cestovateľa, považovaný za jeden z najmúdrejších prekladov islamského práva. (Plná anglická verzia vo formáte PDF bola kedysi dostupná na internete, ale zrejme na nátlak moslimskej loby bola z internetu odstránená, pravdepodobne preto, aby sa radoví nemoslimovia nedozvedeli, čo sa v knihe píše - pozn. prekl.)

Sloboda svedomia a slobodná výmena myšlienok

(o8.1) - Keď človek, ktorý dosiahol pubertu a je duševne zdravý dobrovoľne odpadne od islamu, zaslúži si byť zabitý.

(o8.4) - Nejestvuje náhrada škody za zabitie odpadlíka (keďže sa jedná o zabitie niekoho, kto si zaslúži zomrieť).

Skutky, ktoré definujú "opustenie islamu" a podmienky pre popravu sú uvedené v zozname v bode o8.7. Zahrňujú:

- 2 - mať zámer spáchať nevieru, aj keď až v budúcnosti

- 3 - poprieť existenciu Alláha... alebo ktoréhokoľvek z jeho atribútov

- 6 - byť sarkastický voči Alláhovmu menu, jeho nariadeniu, jeho zákazu... alebo jeho hrozbe

- 7 - poprieť ktorýkoľvek verš Koránu

- 8 - posmešne povedať "Neviem, čo je viera"

- 17 - veriť, že veci samé o sebe alebo zo svojej povahy majú akýkoľvek kauzálny vplyv nezávislý od vôle Alláha

Svätá vojna (džihád)

(o9.0) - Džihád znamená viesť vojnu proti nemoslimom a je etymologicky odvodený od slova mudžahada, zdôrazňujúceho vojnu na nastolenie náboženstva...

Písomný základ pre džihád... sú také koránové verše ako:

- 1 - "Je vám predpísaný boj" (Korán 2:216);

- 2- "Zabíjajte ich kdekoľvek ich nájdete" (Korán 9:5);

- 3 - "Bojujte proti modlárom" (Korán 9:36);

A také hadísy, ako ten, ktorý vyrozprávali Bucharí a Muslim, že prorok (Alláh ho žehnaj a daj mu mier) povedal:

"Je mi nariadené bojovať proti ľuďom kým nedosvedčia, že niet iného boha okrem Alláha a Mohamed je poslom Alláha, a nebudú sa modliť a platiť zakát. Ak to povedia, zachránia predo mnou svoju krv a majetok, okrem práv islamu nad nimi. A ich konečné zúčtovanie je u Alláha";

(o9.1) - Džihád (proti nemoslimom v ich krajinách) je kolektívnou povinnosťou... "Ten, kto poskytne vybavenie pre vojaka džihádu, sám vykonal džihád".

(o9.7) - Kalif vedie vojnu proti Židom, kresťanom a zoroastrijcom, kým sa nestanú moslimami alebo nezaplatia nemoslimskú daň z hlavy v súlade so slovom Alláha Najvyššieho:

"Bojujte proti tým, ktorí neveria v boha a v deň posledný a nezakazujú to, čo zakázal boh a jeho posol, a ktorí neuctievajú náboženstvo pravdy, z tých, ktorým sa dostalo Písma pokiaľ nedajú poplatok priamo vlastnou rukou a sú ponížení. (Korán 9:29)"

(o9.9) - Kalif bojuje proti všetkým ľuďom, kým sa nestanú moslimami.

Homosexualita

(p17.3) - Prorok (Alláh ho žehnaj a daj mu mier) povedal: "Zabite toho, kto sa dopúšťa sodomie a toho, na kom ju pácha".

Ženy

m3.4 - 3.7 hovoria, že žena sa "nemôže vydať sama", čo znamená, že nemá slobodu vydať sa podľa svojej voľby. Na potvrdenie manželskej zmluvy sa vyžaduje mužský opatrovník.

m3.8 hovorí, že žena si nemôže slobodne vybrať svojho opatrovníka. Je pridelený na základe rodinného príbuzenstva.

Moslimka sa nemôže vydať za nemoslima (Korán 2:221). Nepreložená časť šaríe dokonca zakazuje Arabkám vydať sa za nearaba (zdroj).

(m13.4) - Žena nemá žiadne právo na výchovu svojich detí z predchádzajúceho manželstva, keď sa znovu vydá.

(m5.1) - Pre ženu je povinnosťou poskytnúť svojmu manželovi sex ihneď ako ju požiada... a ona to môže fyzicky vydržať.

(m10.11-2) - Pre manželku nie je zákonné, aby opustila dom, len s výnimkou povolenia od svojho manžela.

(m10.11) - Keď si manžel všimne znamenia vzdorovitosti u svojej manželky, varuje ju slovami. Ak sa dopustí vzdorovitosti, zdrží sa spania s ňou bez slov a môže ju udrieť, ale nie tak, aby ju zranil, čo znamená, že by jej nemal zlomiť kosti, zraniť ju alebo jej spôsobiť krvácanie.

(o4.9) - Odškodnenie za smrť alebo zranenie ženy je polovicou odškodného vyplateného mužovi.

(l10.3) - Rozdeľte všeobecný podiel tak, aby muž dostal podiel dvoch žien (Pravidlo dedičstva založené na verši z Koránu 4:11).

(m2.3) - Pre ženy je nezákonné opustiť dom bez zahalenia tváre.

Nemoslimovia (predsudky voči ľuďom mimo islamskej viery)

(o4.9) - Odškodné vyplatené Židovi alebo kresťanovi je jednou tretinou odškodného vyplateného moslimovi. Odškodné vyplatené zoroastrijcovi je jednou pätnástinou moslimovho.

(h8.24) - Nie je povolené dať zakát nemoslimovi.

(e2.3) - Je urážlivé používať lode (riady) nemoslimov alebo nosiť ich šaty.

e8.3 hovorí, že nemoslim sa nesmie dotknúť Koránu.

f21.2 hovorí, že nemoslimovia nemajú dovolené "miešať sa" s moslimami pri určitých udalostiach.

g1.2 hovorí, že moslim má povolené navštíviť nemoslima, ktorý je chorý, no neodporúča sa to. (To isté platí o návšteve hrobu nemoslimského príbuzného - g5.8)

(l5.2) - Nemoslim nesmie dediť od moslima (ani naopak).

o1.2 vyhlasuje, že pre moslima, ktorý zabije nemoslima, neexistuje trest.

o11.0-11 hovorí, že nemoslimskí obyvatelia islamského štátu môžu žiť bez ujmy, ak

- platia zvláštnu "daň z hlavy" (džíza)

- vyhovejú určitým islamským pravidlám, najmä trestu za cudzoložstvo (kameňovanie) a krádež (amputácia)

- sa odlíšia od moslimov nosením iného oblečenia

- sa budú na ulici držať stranou keď bude tadiaľ prechádzať moslim

- prijmú nižšiu formu pozdravu

- súhlasia s tým, že nebudú stavať nové kostoly alebo stavať domy vyššie než domy moslimov

Zmluva sa považuje za neplatnú (čo znamená, že nemoslim môže byť zlynčovaný) ak poruší pravidlá, nezaplatí daň, "vedie moslima preč od islamu", "spomenie niečo nepovolené" o islame, alebo ak má sex s moslimkou.

(o22.13) - Sudca zaobchádza s dvoma účastníkmi súdneho sporu nestranne, pričom oboch usadí na miestach rovnakej cti, navštívi každého, a tak ďalej, pokiaľ jeden nie je nemoslim, lebo v takom prípade dá lepšie miesto moslimovi.

Sex a vraždy zo cti

(o1.2) - Nasledovní nie sú objektom odplaty: ... -4- otec alebo matka (alebo ich otcovia alebo matky) za zabitie svojich detí alebo detí ich detí.

(o12.2) - Trestom za cudzoložstvo je kameňovanie. Trestom za nemanželský sex (smilstvo) je 100 rán bičom.

Otroctvo

Veľká časť šaríe sa venuje uzákoneniu otroctva (k32.0). Opora cestovateľa vynecháva tieto pravidlá z anglického prekladu, možno na zakrytie pohodlného vzťahu medzi islamom a otroctvom. Avšak časti z iných úsekov sa venujú zajímaniu otrokov a schvaľovaniu nútenej konverzie pod očividným nátlakom.

(o9.13) - Keď je zajaté dieťa alebo žena, stávajú sa otrokmi na základe faktu zajatia, a predchádzajúce manželstvo ženy je okamžite zrušené.

(o9.14) - Keď je zajatý dospelý muž, kalif zváži záujmy (islamu a moslimov) a rozhodne sa medzi väzňovou smrťou, otroctvom, prepustením bez akéhokoľvek zaplatenia, alebo jeho vykúpenia za peniaze, alebo za moslimského zajatca držaného nepriateľom. Ak sa väzeň stane moslimom (predtým, ako sa kalif rozhodne), potom nesmie byť zabitý, a vyberie sa jedna zo zvyšných troch alternatív.

(o9.12) - Ktokoľvek vstúpi do islamu predtým, ako padne do zajatia, nesmie byť zabitý, ani jeho majetok nesmie byť zhabaný, ani jeho deti nesmú byť zajaté.

o4.9 je jedno z niekoľkých pravidiel, ktoré určujú otrokov ako majetok, s ktorým sa dá obchodovať ako s formou náhrady.

o20.2 objasňuje, že otrok oslobodený ako metóda odčinenia musí byť "rozumný moslim".

Krádež

(o14.1) - Osoba ruky je amputovaná, či už je to moslim alebo nemoslimský občan islamského štátu.

Umenie a hudba

r40.1 hovorí, že hudobné nástroje sú odsúdené.

(r40.3) - Človek by mal vedieť, že spievanie alebo počúvanie spevu je urážlivé (s výnimkou piesní, ktoré povzbudzujú ku zbožnosti).

(p44.1) - Každý tvorca obrazov pôjde do ohňa, kde bude na neho umiestnený tvor za každý obraz, ktorý vytvoril, aby ho mučil v pekle.

(w50.2) - Obrazy imitujú tvorivý čin Alláha (pokiaľ sa jedná o živé bytosti).

(o17.9) - Je nezákonné ozdobiť steny obrazmi (všeobecne vysvetľované ako obrazy živých bytostí).

Dodatočné poznámky

Šaría je extrémne presná na niektorých miestach (ako sú inštrukcie na čistenie zadku). Často sa však nevenuje bežnej praxi a jemnými rozdielmi moderného života. Spoločenstvá islamských učencov (fiqh) teda rozšírili toto právo prostredníctvom fatiew, v ktorých sa formálne určí prípustnosť veci uplatnením ducha existujúceho práva.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama